Hlavní obsah

nahe

Přídavné jménonäher, nächst-

  1. blízký, nedaleký vesnice ap.in die nahe Stadt gehenjít do blízkého městanahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží
  2. blízký, brzký konec ap.sich auf die nahe Abreise vorbereitenpřipravovat se na brzký odjezd
  3. blízký, důvěrný kamarád ap.mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kýmmit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

Vyskytuje se v

greifen: na dosah (ruky)zum Greifen nah(e)

nahe: zblízka i zdaleka, odevšadvon nah und fern

Osten: Blízký východder Nahe Osten

ab: od příštího úterýab nächstem Dienstag

Monat: příští měsíc, v příštím měsíciim nächsten Monat

Tod: být blízko smrtidem Tod(e) nahe sein

zu: k nejbližšímu domuzu dem nächsten Haus

Ende: Cítil, že se blíží jeho konec.Er fühlte sein Ende nahen.

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

Gelegenheit: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

greifbar: Hory jsou už vidět.přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.

Mal: příštědas nächste Mal

Nähe: pozorovat koho/co zblízkaj-n/etw. aus der Nähe betrachten

platzen: Praskl mi šev.Mir ist die Naht geplatzt.

schieben: posunout židli blíž ke stoluden Stuhl näher an den Tisch schieben

Stadt: bydlet v blízkosti městain der Nähe der Stadt wohnen

treten: Přistupte blíže.Treten Sie näher.

versetzen: přemístit židli blíž ke stolueinen Stuhl näher zum Tisch versetzen

Woche: příští týdenkommende/nächste Woche

Zug: Kdy jede další vlak do Berlína?Wann geht der nächste Zug nach Berlin?

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

blízký: Blízký východder Nahe Osten

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

blízkost: v těsné/bezprostřední blízkostiin nächster/unmittelbarer Nähe

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

další: další v pořadíder Nächste in der Reihenfolge

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

nedaleko: Do Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

omdlení: Bylo jí na omdlení.Sie war einer Ohnmacht nahe.

párat: párat ševeine Naht auftrennen

pláč: mít k pláči na krajíčkudem Weinen nahe sein

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

Atemzug: hned natoim nächsten Atemzug

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

prasklý: prasklý ševeine aufgeplatzte Naht

prosím: Další prosím!Der Nächste, bitte!

při: při kraji čeho(nahe) am Rande etw. Gen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandte

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.

týden: minulý/příští týdenvorige/nächste Woche

vidět: vidět z blízka koho/coj-n/etw. aus der Nähe sehen

započít se: Další etapa se započne v dubnu.Die nächste Etappe beginnt im April.

zblízka: dívat se zblízka na coetw. aus der Nähe betrachten

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.