Hlavní obsah

nahe

Přídavné jménonäher, nächst-

  1. blízký, nedaleký vesnice ap.in die nahe Stadt gehenjít do blízkého městanahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží
  2. blízký, brzký konec ap.sich auf die nahe Abreise vorbereitenpřipravovat se na brzký odjezd
  3. blízký, důvěrný kamarád ap.mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kýmmit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

Vyskytuje se v

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

Mal: das nächste Malpříště

Nähe: j-n/etw. aus der Nähe betrachtenpozorovat koho/co zblízka

Nähe: j-s Nähe suchenhledat čí blízkost

platzen: Mir ist die Naht geplatzt.Praskl mi šev.

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

Stadt: in der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

blízký: Blízký východder Nahe Osten

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

blízkost: v těsné/bezprostřední blízkostiin nächster/unmittelbarer Nähe

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

blízký: v nejbližší doběin der nächsten Zeit

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

další: další v pořadíder Nächste in der Reihenfolge

další: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

nedaleko: Do Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nedaleký: v nedaleké minulostiin naher Vergangenheit

omdlení: Bylo jí na omdlení.Sie war einer Ohnmacht nahe.

párat: párat ševeine Naht auftrennen

pláč: mít k pláči na krajíčkudem Weinen nahe sein

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

poblíž: Bydlím poblíž.Ich wohne in der Nähe.

poblíž: bydlet poblíž nádražínahe dem Bahnhof wohnen

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

prasklý: prasklý ševeine aufgeplatzte Naht

prosím: Další prosím!Der Nächste, bitte!

při: při kraji čeho(nahe) am Rande etw. Gen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandter

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.

příští: příští týden/roknächste Woche/nächstes Jahr

příští: příští zimunächsten Winter