Hlavní obsah

Stadt [ʃtat]

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. město sídloin der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města
  2. město, centrum střed městain die Stadt einkaufen gehenjít nakupovat do centra

Vyskytuje se v

Erdboden: die Stadt dem Erdboden gleichmachensrovnat město se zemí

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

in: in die Stadt gehenjít do města

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

namens: aus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammenpocházet z malého města jménem Feldkirch

westlich: hundert Kilometer westlich der Stadtsto kilometrů západně od města

ansehen: sich eine Stadt ansehenprohlížet si město

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durch sein: durch eine Stadt durch seinprojet městem

Ecke: eine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města

ein, eine, ein: in einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

hindurch: durch die Stadt hindurchpřes město

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

rumpeln: Der Wagen rumpelt durch die Stadt.Vůz se kodrcá městem.

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

město: jít do městain die Stadt gehen

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

cizí: procestovat cizí městafremde Städte bereisen

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

kout: odlehlý kout městaeine entlegene Ecke der Stadt

kraj: bydlet na kraji městaam Rande der Stadt wohnen

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

nálet: nálet na město/továrnuder Luftangriff auf die Stadt/Fabrik

obklíčit: Město bylo obklíčeno nepřáteli.Die Stadt war von den Feinden umzingelt.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

okolní: město a okolní obcedie Stadt und die umliegenden Dörfer

okraj: bydlet na okraji městaam Rande der Stadt wohnen

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

opereta: tradice operety ve městědie Tradition der Operette in der Stadt

osobitost: osobitost městadie Eigenart einer Stadt

ospalý: ospalé městoeine verschlafene Stadt

periferie: bydlet na periférii městaan der Peripherie der Stadt wohnen

počátek: bydlet na počátku městaam Rande der Stadt wohnen

poflakovat se: poflakovat se po městěin der Stadt herumhängen

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

pokraj: na pokraji městaam Rande der Stadt/Stadtrand

poohlédnout se: poohlédnout se ve městěsich in der Stadt umtun

potulovat se: Ve městě se potuluje vrah.Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

proletět: proletět nad městemdie Stadt überfliegen

provést: provést cizince po městěden Ausländer durch die Stadt führen

přehnat se: Městem se přehnala bouřka.Der Sturm umbrauste die Stadt.

převalit se: Vlna násilí se převalila městem.Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.

přistěhovat se: přistěhovat se do městain die Stadt zuziehen

ráz: starobylý ráz městaaltertümliches Gepräge der Stadt

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

roznést: roznést novinku (po městě)die Nachricht (in der Stadt) verbreiten

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rozprostírat se: Město se rozprostírá v údolí.Die Stadt erstreckt sich im Tal.

řádit: Ve městě řádí zloději.Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.

spěšně: spěšně opustit městodie Stadt eilig verlassen

svézt se: Svezeš se se mnou do města?Fährst du in die Stadt mit?

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

vévodit: Městu vévodí hrad.Eine Burg thront über der Stadt.

vláčet: Vláčela ho po městě.Sie schleppte ihn durch die Stadt.

vláčet se: vláčet se městemsich durch die Stadt schleppen

vně: vně městaaußerhalb der Stadt

vymetený: Město bylo jako vymetené.Die Stadt war wie leer gefegt.

vyznat se: vyznat se ve městěsich in der Stadt auskennen

vzkvétat: Město vzkvétá.Die Stadt blüht auf.

zabloudit: zabloudit ve městěsich in der Stadt verlaufen

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zčásti: Město bylo za války zčásti zničeno.Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren