Hlavní obsah

Stadt [ʃtat]

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. město sídloin der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města
  2. město, centrum střed městain die Stadt einkaufen gehenjít nakupovat do centra

Vyskytuje se v

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

in: in die Stadt gehenjít do města

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

namens: aus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammenpocházet z malého města jménem Feldkirch

westlich: hundert Kilometer westlich der Stadtsto kilometrů západně od města

ansehen: sich eine Stadt ansehenprohlížet si město

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durch sein: durch eine Stadt durch seinprojet městem

Ecke: eine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města

ein, eine, ein: in einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

hindurch: durch die Stadt hindurchpřes město

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

rumpeln: Der Wagen rumpelt durch die Stadt.Vůz se kodrcá městem.

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

Stadt: in der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

město: in die Stadt gehenjít do města

blízko: in der Nähe der Stadtblízko města

cizí: fremde Städte bereisenprocestovat cizí města

courat se: sich in der Stadt herumtreibencourat se po městě

kout: eine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města

kraj: am Rande der Stadt wohnenbydlet na kraji města

najíst se: Wo kann man in der Stadt billig essen?Kde se ve městě levně najíme?

nálet: der Luftangriff auf die Stadt/Fabriknálet na město/továrnu

obklíčit: Die Stadt war von den Feinden umzingelt.Město bylo obklíčeno nepřáteli.

obrana: die Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landesobrana města/státu/země

odtrhnout se: Das Dorf trennte sich von der Stadt.Vesnice se odtrhla od města.

okolní: die Stadt und die umliegenden Dörferměsto a okolní obce

okraj: am Rande der Stadt wohnenbydlet na okraji města

opačný: am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnenbydlet na opačném konci města

opereta: die Tradition der Operette in der Stadttradice operety ve městě

osobitost: die Eigenart einer Stadtosobitost města

ospalý: eine verschlafene Stadtospalé město

periferie: an der Peripherie der Stadt wohnenbydlet na periférii města

počátek: am Rande der Stadt wohnenbydlet na počátku města

poflakovat se: in der Stadt herumhängenpoflakovat se po městě

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

pokraj: am Rande der Stadt/Stadtrandna pokraji města

poohlédnout se: sich in der Stadt umtunpoohlédnout se ve městě

potulovat se: Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.Ve městě se potuluje vrah.

povýšit: Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.Vesnice povýšila na město.

proletět: die Stadt überfliegenproletět nad městem

provést: den Ausländer durch die Stadt führenprovést cizince po městě

přehnat se: Der Sturm umbrauste die Stadt.Městem se přehnala bouřka.

převalit se: Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.Vlna násilí se převalila městem.

přistěhovat se: in die Stadt zuziehenpřistěhovat se do města

ráz: altertümliches Gepräge der Stadtstarobylý ráz města

rozkřiknout se: Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.Zpráva se brzy rozkřikla po městě.

roznést: die Nachricht (in der Stadt) verbreitenroznést novinku (po městě)

roznést se: Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.Novinka se rychle roznesla po městě.

rozprostírat se: Die Stadt erstreckt sich im Tal.Město se rozprostírá v údolí.

řádit: Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.Ve městě řádí zloději.

spěšně: die Stadt eilig verlassenspěšně opustit město

svézt se: Fährst du in die Stadt mit?Svezeš se se mnou do města?

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

vévodit: Eine Burg thront über der Stadt.Městu vévodí hrad.

vláčet: Sie schleppte ihn durch die Stadt.Vláčela ho po městě.

vláčet se: sich durch die Stadt schleppenvláčet se městem

vně: außerhalb der Stadtvně města

vymetený: Die Stadt war wie leer gefegt.Město bylo jako vymetené.

vyznat se: sich in der Stadt auskennenvyznat se ve městě

vzkvétat: Die Stadt blüht auf.Město vzkvétá.

zabloudit: sich in der Stadt verlaufenzabloudit ve městě

zalíbit se: Er fand Gefallen an der Stadt.Ve městě se mu zalíbilo.

zčásti: Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.Město bylo za války zčásti zničeno.

ztratit se: sich in einer fremden Stadt verlierenztratit se v neznámém městě

Erdboden: die Stadt dem Erdboden gleichmachensrovnat město se zemí