Hlavní obsah

nedaleko

Příslovce

  1. (blízko v prostoru) unweit, nicht weitřidč. unfernJe to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.
  2. (blízko v čase) naheDo Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýder Weitsprung

méně: čím dál méněimmer weniger

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

široko: široko dalekoweit und breit

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

dál: dál než kdo/coweiter als j./etw.

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dál: mluvit dálweiter sprechen

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

daleko: daleko vzaduweit hinten

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

daleko: Vánoce jsou ještě daleko.Die Weihnachten sind noch weit.

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

daleko: daleko koho předstihnoutj-n weit überholen

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

daleko: přicházet z dalekavon weitem kommen

daleký: daleká zeměfernes Land

daleký: daleká budoucnostferne Zukunft

daleký: daleký rozhledweite Aussicht

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jít: Pojď dál.Komm herein.

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nedaleký: v nedaleké minulostiin naher Vergangenheit

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

vzdělávat se: dále se vzdělávatsich fortbilden, sich weiterbilden

být: být s čím dalekomit etw. weit sein

dál: Pošli to dál!Schick das weiter!

dál: Dále!Herein!

dál: Tak už to dál nejde.So geht das nicht weiter.

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein

daleko: daleko od pravdyfern von der Wahrheit

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Ehrlichkeit ist die beste Politik.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

fern: fern der Heimatdaleko od vlasti

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

so: und so weitera tak dále

unfern: unfern vom Marktplatznedaleko tržiště

von: von Paris aus mit dem Bus weiterreisenz Paříže cestovat dál autobusem

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

weithin: weithin zu hören seinbýt slyšet daleko

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

davon: nicht weit davonnedaleko odtud

Disziplin: Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

es: Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

fachlich: sich fachlich weiterbildendále se odborně vzdělávat

fortbilden: Die Sekretärin will sich fortbilden.Sekretářka se chce dále vzdělávat.

hin: Wie weit ist es noch hin?Jak je to tam ještě daleko?

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

sie: Frau Bauer, kommen Sie herein!Paní Bauerová, pojďte dál!

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.