Hlavní obsah

es

Zkratka

  • die EG Europäische Gemeinschaft

Vyskytuje se v

eso: kárové esodas Karoass

hercový: hercové esodas Herzass

křížový: křížové esodas Kreuzass

kulový: kulové esodas Schellenass

srdcový: srdcové esodas Herzass

trumfový: trumfové esodas Trumpfass

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

allmählich: Es wird allmählich dunkel.Pozvolna se stmívá.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

anfangen: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

abwärtsgehen: mit j-m/etw. geht es abwärtss kým/čím to jde z kopce, je to špatné

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

aus: etw. Nom ist aus, mit etw. ist es ausje po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

bergab: mit j-m/etw. geht es bergabkdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopce

bergauf: mit j-m/etw. geht es bergaufkdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepší

bewenden: es bei/mit etw. bewenden lassennechat to být, vyřídit to čím

Bindfaden: Es regnet Bindfäden.Lije jako z konve.

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

dreckig: j-m geht es dreckigkomu se daří mizerně/pod psa

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

Essig: mit etw. ist es Essigco je v háji/kýblu

frieren: j-n friert (es)komu je zima, kdo mrzne

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Ganze: Es geht ums Ganze.Jde o všechno.

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

geschehen: es ist um j-n/etw. geschehenpo kom/čem je (veta), s kým/čím je amen

gießen: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

gleichtun: es j-m gleichtunnapodobovat koho spolužáka ap.

hageln: Es hagelt.Padají kroupy.

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

herrschen: Es herrscht Schweigen im Walde.Je ticho po pěšině.

Himmel: Gebe es der Himmel!Dá-li bůh!

Jammer: es ist ein Jammer mit j-m/etw.s kým/čím je to bída, je to těžké

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

klicken: bei j-m klickt es (endlich)komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilo

klingeln: es klingelt bei j-mkomu to docvaklo/svitlo/se rozsvítilo

Kopf: Es geht um Kopf und Kragen.Jde o krk.

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

passieren: Oder es passiert was!Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

sein: es sei denn, (dass)...leda, že by..., jen v případě, že by...

Sohle: j-m brennt es unter den Sohlenkoho pálí půda pod nohama

Taubenschlag: Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!Je to tu jak v holubníku!

Tod: Es geht um Tod oder Leben.Jde o život.

treffen: Wie es sich so trifft...Jak to tak bývá...

tun: mit etw. ist es (nicht) getanco (ne)stačí, čím to (ne)končí

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

verdrießen: es sich nicht verdrießen lassennenechat si zkazit radost, nenechat se odradit

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

weihnachten: Es weihnachtet.Blíží se Vánoce.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

wie: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zeit: es ist (an der) Zeitje na čase něco udělat

zünden: bei j-m hat es gezündetkomu se (konečně) rozsvítilo

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

aufsteigen: Neid stieg in ihm auf.Vzplanul závistí.

donnern: Es donnert.Hřmí.

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

jaja: Jaja, so ist es!Tak tak, tak to je!

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

Nacht: Es wird Nacht.Stmívá se.

nieseln: Es nieselt.Mrholí.

pochen: Es pocht.Někdo klepe.

schauern: Es schauert.Prší., Lije.

schmecken: Lass es dir schmecken!Nech si chutnat!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

Angst: Keine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

anhängen: Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

a: Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.Prší, a proto zůstaneme doma.

aby: Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.Bylo nutné, aby přišli včas.

anebo: Hast du es getan, oder dein Bruder?Udělals to ty, anebo tvůj bratr?

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

bejvalka: zu seiner Ex zurückkommenvrátit se ke své bejvalce

bezvadný: Es ist ein großartiges Mädchen.Je to bezvadná holka.

bít: Es donnert.Hrom bije.

bledý: Es ist schlimm mit ihm.Je to s ním bledé.

blesknout (se): Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.Blesklo se někde blízko.

blinkat: Ihm ist (spei)übel.Chce se mu blinkat.

blýskat (se): Es blitzt und donnert.Blýská se a hřmí.

bodat: Es sticht in meinem Herzen.Bodá mě u srdce.

bombasticky: Es sieht bombig aus.Vypadá to bombasticky.

br: Brr, es ist kalt!Br, to je zima!

břicho: Ihm knurrt der Magen.Kručí mu v břiše.

celý: Es dauert stundenlang.Trvá to celé hodiny.

citelně: Es hat sich spürbar erwärmt.Citelně se oteplilo.

copak: Darf man es überhaupt?Copak se to smí?

což: Hat es uns jemand gesagt?Což nám o tom někdo řekl?

cože: Was ist ihm passiert?Cože se mu stalo?

cukat: Ihm zuckt es in der Wunde.Cuká mu v ráně.

čas: Es ist an der Zeit.Je na čase.

často: Es geschieht oft, dass ...Často se stává, že ...

černo: Es war finster, fast schwarz.Bylo zamračeno, až černo.

čí: Wessen Schuld ist es?Čí je to vina?

daleko: Wie weit ist es noch?Jak je to ještě daleko?

dařit se: Wie geht es Ihnen?Jak se vám daří?

dělat se: Es wird windig.Dělá se vítr.

délka: In der Länge reicht es nicht aus.Na délku to nevystačí.

deštivo: Es war regnerisch.Bylo deštivo.

dílo: seiner Arbeit nachgehenhledět si svého díla

dlouhý: Wie lang ist es?Jak je to dlouhé?