Hlavní obsah

es

Zájmeno

  1. užívá se místo podstatného jména středního rodu označujícího osobu nebo věc, která je již známaono nepřekládá seWo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.Es (Das Kind) ist noch klein.(To dítě) Je ještě malé.
  2. vztahuje se k přísudku nebo vedlejší větěMir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.
  3. užívá se jako zástupce podstatného jména, osobního zájmena nebo vedlejší větyEs ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.
  4. užívá se jako formální podmět u sloves týkajících se počasíEs regnet.Prší.
  5. užívá se jako nevyjádřený podmět při popisu děje nebo nastávající situaceEs brennt!Hoří!Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.
  6. užívá se jako nevyjádřený podmět v pasivních konstrukcích a konstrukcích se zvratným slovesem místo manHier wohnt es sich gut.Tady se dobře bydlí.
  7. užívá se jako formální podmět neosobních slovesEs geht ihr gut.Daří se jí dobře.Ich habe es eilig.Mám naspěch., Spěchám.Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

Vyskytuje se v

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

abwärtsgehen: mit j-m/etw. geht es abwärtss kým/čím to jde z kopce, je to špatné

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

aus: etw. Nom ist aus, mit etw. ist es ausje po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

bergab: mit j-m/etw. geht es bergabkdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopce

bergauf: mit j-m/etw. geht es bergaufkdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepší

bewenden: es bei/mit etw. bewenden lassennechat to být, vyřídit to čím

Bindfaden: Es regnet Bindfäden.Lije jako z konve.

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

dreckig: j-m geht es dreckigkomu se daří mizerně/pod psa

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

Essig: mit etw. ist es Essigco je v háji/kýblu

frieren: j-n friert (es)komu je zima, kdo mrzne

frieren: Es friert.Mrzne. je pod nulou

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Ganze: Es geht ums Ganze.Jde o všechno.

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

geschehen: es ist um j-n/etw. geschehenpo kom/čem je (veta), s kým/čím je amen

gießen: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

gleichtun: es j-m gleichtunnapodobovat koho spolužáka ap.

gleichtun: es j-m in/an etw. Dat gleichtunvyrovnat se komu v čem, čím rychlostí soupeři ap.

hageln: Es hagelt.Padají kroupy.

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

herrschen: Es herrscht Schweigen im Walde.Je ticho po pěšině.

Himmel: Gebe es der Himmel!Dá-li bůh!

Jammer: es ist ein Jammer mit j-m/etw.s kým/čím je to bída, je to těžké

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

klicken: bei j-m klickt es (endlich)komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilo

klingeln: es klingelt bei j-mkomu to docvaklo/svitlo/se rozsvítilo

Kopf: Es geht um Kopf und Kragen.Jde o krk.

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

passieren: Oder es passiert was!Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

recht: Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht!Přesně tak! Správně! Tak to má být!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

sein: es sei denn, (dass)...leda, že by..., jen v případě, že by...

Sohle: j-m brennt es unter den Sohlenkoho pálí půda pod nohama

Taubenschlag: Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!Je to tu jak v holubníku!

Tod: Es geht um Tod oder Leben.Jde o život.

treffen: Wie es sich so trifft...Jak to tak bývá...

tun: mit etw. ist es (nicht) getanco (ne)stačí, čím to (ne)končí

tun: es mit j-m tundělat to, spát s kým

tun: es mit j-m/etw. zu tun habenmít co do činění, mít tu čest s kým/čím

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

verdrießen: es sich nicht verdrießen lassennenechat si zkazit radost, nenechat se odradit

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

weihnachten: Es weihnachtet.Blíží se Vánoce.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

wie: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zeit: es ist (an der) Zeitje na čase něco udělat

Zeit: es ist hohe Zeitje nejvyšší čas

zünden: bei j-m hat es gezündetkomu se (konečně) rozsvítilo

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

aufsteigen: Neid stieg in ihm auf.Vzplanul závistí.

donnern: Es donnert.Hřmí.

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

klingeln: Es klingelt zum Unterricht/zur Pause.Zvoní na vyučování/přestávku.

Nacht: Es wird Nacht.Stmívá se.

nieseln: Es nieselt.Mrholí.

pochen: Es pocht.Někdo klepe.

schauern: Es schauert.Prší., Lije.

schmecken: Lass es dir schmecken!Nech si chutnat!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.