Hlavní obsah

Ganze

Vyskytuje se v

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

da sein: ganz da seinbýt při sobě

drum: das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dranse vším všudy, s příslušenstvím byt ap.

durcheinander: (ganz,völlig) durcheinander seinbýt (zcela) zmaten

Freude: j-s ganze Freude seinbýt jedinou radostí koho děti ap.

ganz: im (Großen und) Ganzenvcelku, veskrze, v zásadě

ganz: ganz und garúplně, zcela, naprosto

ganz: ganz und gar nichtvůbec ne, naprosto ne

ganz: ganz zu schweigen von...nemluvě o...

groß: im Großen und Ganzenobecně vzato

Häuschen: ganz aus dem Häuschen seinbýt celý bez sebe radostí ap.

meinerseits: Ganz meinerseits.Mě také (těšilo)., Potěšení bylo na mé straně.

Ohr: ganz Ohr seinbýt jedno (velké) ucho

schweigen: ganz zu schweigen von j-m/etw.nemluvě o kom/čem

Seele: aus ganzer Seelez hloubi duše

Seele: mit ganzer Seelecelou duší, celým srdcem

Stall: ein ganzer Stall voll Kinderdětí jako smetí, kupa dětí

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

einstecken: den ganzen Ertrag einsteckenshrábnout všechen výnos

ganz: etw. ganz vergessenúplně na co zapomenout

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

oben: ganz obenúplně nahoře

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Zeit: eine ganze Zeitcelou věčnost

ansehen: Das sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

beherrschen: das ganze Land beherrschenvládnout celé zemi

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

durchschlafen: Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.Dítě prospalo celou noc.

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

etwas: etwas ganz anderesněco úplně jiného

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

ganz: Sie wurde ganz blass vor Schreck.Leknutím úplně zbledla.

ganz: Das ist mir ganz egal.Je mi to úplně jedno.

ganz: Danke, es geht mir ganz gut.Děkuji, daří se mi docela dobře.

Gegenteil: (ganz) im Gegenteil(právě) naopak, (přesně) opačně

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

hindurch: die ganze Nacht hindurchpo celou noc

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

Meinung: Ganz meine Meinung!Moje řeč!

Pfeffer: gemahlener/ganzer Pfeffermletý/celý pepř

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Reihe: eine ganze Reihe typischer Merkmalecelá řada typických příznaků

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

spritzen: Er hat mich ganz nass gespritzt.Úplně mě postříkal.

stehen: Es steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

übrigens: Das stimmt übrigens nicht ganz.Tohle mimochodem není tak úplně pravda.

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

jasno: z čista jasnamir nichts, dir nichts, plötzlich, ganz unverhofft

kmín: celý/drcený/mletý kmínganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmel

pepř: potrav. celý/mletý pepřganzer/gemahlener Pfeffer

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

celý: celá rodinadie ganze Familie

celý: po celý denden ganzen Tag

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

došlápnout: došlápnout na celé chodidlomit der ganzen Fußsohle auftreten

dřevěný: být celý dřevěnýganz hölzern sein

facebookovat: Facebookoval celou noc.Er hat die ganze Nacht gefacebookt.

fraška: To celé byla fraška!Das Ganze war eine Farce!

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

lehce: Jde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

můj, má, mé, moje: ob. To je moje řeč.Ganz meine Meinung!

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.