Hlavní obsah

schwach

Vyskytuje se v

Geschlecht: das schwache Geschlechtslabé pohlaví ženy

schwach: das schwache Geschlechtslabé pohlaví ženy

Seite: j-s schwache Seite seinbýt čí slabou stránkou matematika ap.

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

prsa: schwach auf der Brust seinpřen. být slabý na prsa

slabý: das schwache Geschlechtslabé pohlaví

sloveso: starke/schwache Verbensilná/slabá slovesa

chabý: schwache/mäßige Kenntnisechabé vědomosti

osvětlení: schwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtungslabé/denní/umělé/slavnostní osvětlení

slabě: sich schwach wehrenslabě se bránit

slábnout: Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.Paměť starých lidí slábne.

špatný: schwache Gesundheitšpatné zdraví

zeslábnout: wegen der Krankheit schwach werdenzeslábnout nemocí

chvilka: in einer schwachen Stundeve slabé chvilce

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.