Hlavní obsah

Meinung

Die, podstatné jméno~, ~en

  • názor, míněnímeiner Meinung nachpodle mého názoruzu einer Meinung kommendospět k názoruder Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názorGanz meine Meinung!Moje řeč!die öffentliche Meinungveřejné míněnízu etw. keine Meinung habennemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemu

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. j-m (gehörig) die Meinung sagen říci komu (od plic) svůj názor

Vyskytuje se v

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

befragen: einen Experten nach seiner Meinung befragendotázat se odborníka na jeho názor

beharrlich: seine Meinung beharrlich verteidigenneústupně hájit svůj názor

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

bestehen: auf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoru

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

svůj, svá, své, svoje: trvat na svémauf seiner Meinung beharren

diferencovat se: názorově se diferencovatsich in den Meinungen unterscheiden

dle: dle mého názorumeiner Meinung nach

měnit: měnit názorydie Meinungen ändern

mínění: nemít o kom valné míněníkeine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-m

mínění: Jsem toho mínění, že...Ich bin der Meinung, dass...

moderní: zastávat moderní názorymoderne Meinungen vertreten

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

můj, má, mé, moje: ob. To je moje řeč.Ganz meine Meinung!

nesouhlas: nesouhlas v názorechdie Unstimmigkeit in den Meinungen

obecný: obecné mínění/tvrzeníallgemeine Meinung/Behauptung

odchylný: odchylný názorabweichende Meinung

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

ovlivnit: ovlivnit veřejné míněnídie öffentliche Meinung beeinflussen

podle: podle mého názorumeiner Meinung nach

podobný: podobné názoryähnliche Meinungen

pružnost: pružnost názorůdie Flexibilität der Meinungen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvůj názordeine Meinung

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

vyjádřit: vyjádřit svůj názorseine Meinung äußern

vyslovit: vyslovit svůj názorseine Meinung äußern

xenofobní: xenofobní názoryxenophobe Meinungen

zcela: Můj názor je zcela odlišný.Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.

názor: být jiného názoruanderer Meinung sein