Hlavní obsah

bestimmt

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý speciálnívon etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu
  2. jasný, přesný, zřetelný přesně vymezený, stanovenýEr muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.
  3. ling.určitý člen ap.bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Vyskytuje se v

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

člen: bestimmter Artikelurčitý člen

dávka: die Rationen bestimmenurčit dávky

hledisko: etw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilenposuzovat co z určitého hlediska

určitý: bestimmter Artikelling. určitý člen

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

jasan: Ich schaffe es bestimmt.Jasan že to zvládnu.

los: j-n/etw. durch das Los bestimmenurčit koho/co losem

program: das Tagesprogramm bestimmenstanovit denní program

přisoudit: einem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechenpřisoudit člověku určité vlastnosti

rozehřát: Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.

rozhodně: Bestimmt!Rozhodně!

specificky: spezifisch bestimmte Bedingungenspecificky stanovené podmínky

určený: bestimmte Aufgabe/Zeiturčený úkol/čas

určit: zum alsbaldigen Gebrauch bestimmturčeno k okamžité spotřebě

určitě: bestimmt antwortenurčitě odpovědět

však: Ich werde ihn bestimmt finden.Však já ho najdu.

zcela: ganz bestimmtzcela určitě

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě