Hlavní obsah

bestimmt

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý speciálnívon etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu
  2. jasný, přesný, zřetelný přesně vymezený, stanovenýEr muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.
  3. ling.určitý člen ap.bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Vyskytuje se v

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě