Hlavní obsah

still

Vyskytuje se v

all: in aller Stillev tichosti

heimlich: heimlich, still und leisepotichoučku polehoučku

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Stunde: in einer stillen Stundeve chvilce klidu

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Stille: die Stille der Nachtticho noci

Stille: die Stille der Luftbezvětří

Stille: die Stille vor dem Sturmklid před bouří

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu

všechen, všechna, všechno: ve vší tichostiin aller Stille

krvácení: zastavit krvácenídie Blutung stillen

napjatý: napjaté tichoeine (an)gespannte Stille

nebeský: nebeský kliddie himmlische Stille

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

palčivý: zahnat palčivou žízeňbrennenden Durst stillen

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

prolomit: prolomit tichodie Stille (durch)brechen

přikývnutí: tiché přikývnutí (hlavou)stilles Kopfnicken

rozhostit se: Rozhostilo se hluboké ticho.Tiefe Stille trat ein.

rozpačitý: rozpačité tichobetretene Stille

strašidelný: strašidelné tichoeine gespenstische Stille

tajuplný: tajuplné tichomysteriöse Stille

ticho: Buď ticho.Sei still!, Ruhe!

tiše: Buďte tiše!Seid still!

zahnat: zahnat žízeňden Durst stillen/löschen

zticha: Buď zticha!Sei still!

ztišit se: Sál se ztišil.Der Saal wurde still.

břeh: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

voda: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!