Hlavní obsah

richten

Sloveso

 1. (na)mířit, (na)směrovat, (za)cílitden Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů
 2. etw. Akk an j-n směřovat co na koho, adresovat co komueine Beschwerde an den Richter richtenadresovat stížnost soudci
 3. sich richten an j-n/etw. obrátit se na koho/co
 4. sich gegen j-n/etw. obracet se, směřovat proti komu/čemu
 5. sich nach j-m/etw. řídit se kým/čím, podle koho/čehosich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisyIch richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?
 6. (na)rovnat, srovn(áv)at, napraviteinen Knochenbruch richtennarovnat zlomeninu
 7. nastavit
 8. hl. SüD, ÖrD, SwD(u)rovnat, upravit, spravit
 9. hl. SüD, ÖrD, SwDpřipravit, (při)chystat oběd ap.die Betten für die Gäste richtenpřipravit postele pro hosty
 10. hl. SüD, ÖrD, SwDzařídit, vyřídit
 11. kniž.über j-n/etw. soudit o kom/čem, posoudit koho/co
 12. kniž. zast.popravit

Vyskytuje se v

zugrunde: j-n/etw. zugrunde richtenpřivést na buben, zničit, zruinovat koho/co firmu ap.

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

narovnat: narovnat komu zlomeninuj-m den Knochenbruch richten

obrátit: obrátit pozornost na koho/codie Aufmerksamkeit auf j-n/etw. richten

ostří: namířit ostří proti komudie Schärfe gegen j-n richten

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

směrovat: směrovat anténudie Antenne richten

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zahledět se: zadívat se do dálkyden Blick in die Ferne richten