Hlavní obsah

wie

Příslovce

  1. jakWie komme ich von hier aus zum Bahnhof?Jak se odsud dostanu na nádraží?Wie hast du das gemacht?Jak jsi to udělal?
  2. jak, jakýWie war das Wetter?Jaké bylo počasí?
  3. ..., wie? hovor...., že? ukončení řečnické otázky

Příslovce

  1. Wie bitte? hovor.Prosím? Co jsi říkal?
  2. Wie spät ist es? Kolik je hodin?

Spojka

  1. jak(o) u porovnávánístark wie ein Bärsilný jako medvěd
  2. so ... wie tak ... jakso sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě
  3. jakuvozuje vedlejší větu
  4. wie (zum Beispiel) jako (například)
  5. i, stejně jakoSie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

angegossen: wie angegossenjako ulitý o šatech ap.

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

aussehen: wie ein Stück Malheur aussehenvypadat jako hromádka neštěstí

Backe: Backen wie ein Hamster habenmít tváře jako křeček

Beispiel: (wie) zum Beispiel(jako) například

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

bitte: (Wie) Bitte?(Jak) Prosím? nerozuměl jsem

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

Blitz: (schnell) wie der Blitzjako namydlený blesk velmi rychle

Bombe: wie eine Bombe einschlagenvybuchnout jako bomba způsobit rozruch

Brot: j-n/etw. wie das tägliche Brot brauchenpotřebovat koho/co jako sůl

Buch: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

daheim: Wie geht's daheim?Jak se vede doma?, A co doma?

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tam jak zmoklá slepice.

dir: Wie du mir, so ich dir.Jak ty mně, tak já tobě.

Dreck: frech wie Dreckdrzý jako opice

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Elefant: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

Elend: aussehen wie das leibhaftige Elendvypadat jako chodící mrtvola

Faust: zu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passenhodit se ke komu/čemu jako pěst na oko

Fels: wie ein Fels in der Brandungpevný jako skála

Feuerwehr: (schnell) wie die Feuerwehrrychle jako blesk

Flug: (wie) im Flugejako voda uplynout ap.

Flunder: platt sein wie eine Flundertvářit se jako vyoraná myš, zůstat paf

Geld: Geld wie Heu habenmít peněz jako želez

gesund: gesund sein wie ein Fisch im Wasserbýt zdravý jako rybička

glatt: glatt wie ein Aal seinbýt slizký jako úhoř

Gott: leben wie Gott in Frankreichžít si jako prase v žitě v přepychu

Grab: verschwiegen wie ein/das Grab seinmlčet jako hrob

Häufchen: wie ein Häufchen Unglückjako hromádka neštěstí vypadat ap.

heiter: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Holz: dastehen wie ein Stück Holzstát jako dřevo

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Kirchenmaus: arm (sein) wie eine Kirchenmaus(být) chudý jako kostelní myš

Kraut: wie Kraut und Rüben (durcheinander)páté přes deváté, bez ladu a skladu

laufen: Na, wie läuft's?No, jak se máš?, No, jak se daří?

Lauffeuer: wie ein Lauffeuerjako blesk/lavina velmi rychle

Maulwurf: blind wie ein Maulwurfslepý jako krtek/patrona

Murmeltier: schlafen wie ein Murmeltierspát jako dudek

nach: nach wie vor(ještě) pořád, nadále

Nadel: (wie) auf Nadeln sitzensedět jako na trní/jehlách

nehmen: wie man's nimmtjak se to vezme

nichts: wie nichtsjako nic, snadno

Pech: zusammenhalten wie Pech und Schwefeldržet spolu přátelé

Pferd: wie ein Pferd arbeitendřít jako kůň

Pilz: wie Pilze aus der Erde schießenrůst jako houby po dešti

Pudel: wie ein begossener Pudeljako zmoklá slepice

Rabe: schwarz wie ein Rabečerný jako havran

Regenschirm: Ich bin gespannt wie ein Regenschirm.Jsem napnutý jako kšandy.

rufen: j-m wie gerufen kommenpřijít komu jako na zavolanou

Sack: Er schläft wie ein Sack.Spí jako dudek., Spí, jako když ho do vody hodí.

sagen: wie gesagtjak bylo řečeno, jak jsem řekl

Sand: wie Sand am Meerjako písku v moři, jako hvězd na nebi

schaffen: für etw., zu etw. wie geschaffen seinbýt jako stvořený na co, k čemu

Scheunendrescher: essen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescherjíst/žrát jak nezavřený

Schießen: wie das Hornberger Schießen ausgehennepřinést (kýžené) ovoce, skončit fiaskem

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

Schlosshund: heulen wie ein Schlosshundřvát jako tur, bulit, brečet

schmieren: wie geschmiertjako po másle bez problémů

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

Schneider: frieren wie ein Schneidermrznout jako drozd

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

Seifenblase: wie eine Seifenblase zerplatzenprasknout jako mýdlová bublina

Semmel: weggehen wie warme Semmelnjít na dračku

sitzen: auf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzenna čem sedět jak kvočna na vejcích

so: so..., wietak..., jak

stehen: wie angewurzelt (da)stehenstát jako přikovaný

Tag: ein Unterschied wie Tag und Nachtjako nebe a dudy

Taubenschlag: Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!Je to tu jak v holubníku!

Teufel: j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasserbát se koho/čeho jako čert kříže

Tinte: klar wie dicke Tinte seinbýt jasné jako facka

Traum: wie im Traum seinbýt jako ve snách duchem nepřítomný

treffen: Wie es sich so trifft...Jak to tak bývá...

Tüte: angeben wie eine Tüte voll Mückenvychloubat se do nebe

umwandeln: wie umgewandelt seinbýt jako vyměněný

verrückt: wie verrücktzběsile, šíleně, strašně jet, kousat ap.

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

wahnsinnig: wie wahnsinnigjako zběsilý/blázen

Wasser: wie aus dem Wasser gezogen seinbýt vykoupaný ve vlastním potu

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

wer: wer weiß wiekdovíjak, bůhvíjak

Westentasche: etw. Akk wie seine Westentasche kennenznát co jako své boty

wie: ..., wie?..., že? ukončení řečnické otázky

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

alt: alt wie Methusalemstarý jako Metuzalém velmi starý

buk: wie ein Stein schlafenspát jako buk

Dán: blau wie ein Veilchen seinbýt opilý jako Dán

jak: mach wie du willstdělej jak dělej

kolébka: die Wiege der Menschheitkolébka lidstva

kuželka: wie die Kegel fallenpadat jako kuželky

liška: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

mazaný: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

normálně: wie normalerweisejako normálně

obvykle: wie gewöhnlichjako obvykle

potit se: wie ein Affe schwitzenpotit se jako kůň

povel: wie auf Kommandojako na povel

příklad: (wie) zum Beispiel(jako) na příklad

vejce: j-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderempodobat se komu/čemu jako vejce vejci

vepř: dick wie ein Schwein seinbýt tlustý jako vepř

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

závod: wie der Winds větrem o závod

zázrak: wunderbarerweise, wie durch ein Wunderjako zázrakem

zmoklý: wie ein begossener Pudel aussehenbýt jako zmoklá slepice

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

být: Wie alt ist sie?Kolik jí je?

co: etw. so schnell wie möglich machenco udělat co nejrychleji

cože: Wie, du weißt nichts davon?Cože, ty o tom nevíš?

dalece: Wie weit versteht er das?Jak dalece tomu rozumí?

daleko: Wie weit ist es noch?Jak je to ještě daleko?

dařit se: Wie geht es Ihnen?Jak se vám daří?

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

dělaný: für j-n/etw. wie maßgeschneidert seinbýt pro koho/co jako dělaný

denně: Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dlouho: Wie lange bleibst du (hier)?Jak dlouho (tu) zůstaneš?

dlouhý: so lang wie möglich, möglichst langco nejdelší

doopravdy: Wie war es wirklich?Jak to bylo doopravdy?

dostat se: Wie komme ich zum Theater?Jak se dostanu k divadlu?

důvěřivý: vertrauensselig/gläubig wie ein Kinddůvěřivý jako malé dítě

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

hodina: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

idiot: sich wie ein Idiot benehmenchovat se jako idiot

jakkoli: Entscheide dich, wie (immer) du willst.Rozhodni se jakkoli.

jako: im Winter wie im Sommerv zimě jako v létě

jakpak: Wie geht's dir denn?hovor. Jakpak se máš?

jaký: Wie war das Wetter?Jaké bylo počasí?

jakže: Wie heißt er denn?Jakže se jmenuje?

jít: Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?Jak to jde?

již: Wie schon gesagt wurde.Jak již bylo řečeno.

jmenovat se: Wie heißen Sie?Jak se jmenujete?

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

kudy: Wie komme ich zum Bahnhof?Kudy se dostanu na nádraží?