Hlavní obsah

anders

Příslovce

  1. jinak, odlišně jiným způsobem
  2. jinak, jindeužívá se po tázacích zájmenech a příslovcíchWie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Vyskytuje se v

Ei: podobat se jeden druhému jako vejce vejcisich gleichen wie ein Ei dem andern

Holz: být z jednoho/jiného těstaaus dem gleichen/anderem Holz sein

Sache: To je něco úplně jiného.Das ist eine andere Sache.

Saite: vzít přísnější metr, přitáhnout uzduandere/strengere Saiten aufziehen

stehen: To je jiná kapitola.Das steht auf einem anderen Blatt.

übrig: komu nezbývá nic jiného, (než..)j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)

Ufer: být přihřátý homosexuálvom anderen Ufer sein

Welt: nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitunicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben

Wind: kde je to teď jiný kafeirgendwo weht jetzt ein anderer Wind

als: nic (jiného) než...nichts (anderes) als...

aufspielen: naparovat se před ostatnímisich vor anderen groß aufspielen

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

ganz: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

neben: kromě jiných možnostíneben anderen Möglichkeiten

niemand: nikdo jinýniemand anders

um: dělat chybu za chyboueinen Fehler um den anderen machen

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

anders: Jak jinak jsem to měla zvládnout?Wie anders sollte ich es schaffen?

Annahme: přijetí jiného jménadie Annahme eines anderen Namens

Ansicht: Byla jiného názoru.Sie war anderer Ansicht.

beimischen: přimíchat do barvy jinoueiner Farbe eine andere beimischen

bekehren: přivést koho k jinému názoruj-n zu einer anderen Meinung bekehren

beschaffen: Je už od přírody takový.Er ist von Natur nicht anders beschaffen.

bleiben: Nezbývá jiná možnost.Es bleibt keine andere Möglichkeit.

darüber: Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.

dastehen: Teď je na tom úplně jinak.Jetzt steht er ganz anders da.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

ein, eine, ein: Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.

etwas: něco nového/jinéhoetwas Neues/anderes

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

Gedanke: Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.

gehen: Bohužel to nejde jinak.Leider geht es nicht anders.

Mal: Najednou je všechno jinak.Mit einem Mal(e) ist alles anders.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

tolerant: Buď k ostatním tolerantní!Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!

übergehen: zběhnout k druhé straněauf die andere Seite übergehen

überlegen: Rozmyslel si to.Er hat es sich anders überlegt.

übersetzen: Převozník nás převezl na druhý břeh.Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.

umschreiben: převést částku na jiné kontoeinen Betrag auf ein anderes Konto umschreiben

umsetzen: přesadit žáka do jiné laviceeinen Schüler in eine andere Schulbank umsetzen

verziehen: přestěhovat se do jiného městain eine andere Stadt verzogen sein

werden: To se musí změnit.Das muss anders werden.

Land: Jiný kraj, jiný mrav.Andere Länder, andere Sitten.

Sitte: Jiný kraj, jiný mrav.Andere Länder, andere Sitten.

dát: nedat jinaknicht anders erlauben

jinak: jinak zvanýanders genannt

mezi: mezi jinýmunter anderem

mimo: mimo jinéunter anderem

slovo: jinými slovy ...mit anderen Worten ...

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

dnes: Dnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

druhý: druhé pohlavídas andere Geschlecht

jiný: někdo jinýjemand anderer

možná: Možná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.

možnost: mít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben

načisto: Je to načisto jinak.Es ist durchaus anders.

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

odpojit se: odpojit se od ostatníchsich von den anderen abkoppeln

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

ostatní: jako ostatníwie die Anderen

ozkoušet (si): ozkoušet jiný receptein anderes Rezept probieren

povyšovat se: povyšovat se nad druhésich über die anderen erheben

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

program: přepnout na jiný programauf einen anderen Kanal umschalten

přeběhnout: přeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen

přejít: přejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln

přemístit se: Přemístili se do jiné restaurace.Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.

přendat: přendat si tašku do druhé rukydie Tasche in die andere Hand nehmen

přeplout: přeplout na druhý břehans andere Ufer überfahren

přepnout: přepnout (televizi) na jiný program(den Fernseher) auf ein anderes Programm umschalten

přesedlat: přesedlat na jiný oborauf ein anderes Fach umsatteln

přeskočit: přeskočit na druhý břehans andere Ufer springen

rozmyslet si: Na poslední chvíli si to rozmyslel.Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.

schválit: schválit jiný termíneinen anderen Termin genehmigen

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

spolu s: Přišel spolu s ostatními.Er kam zusammen mit den anderen.

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

víra: přestoupit na jinou víruzu einem anderen Glauben überwechseln

výběr: Nemám na výběr.Mir bleibt keine (andere) Wahl.

vydávat se: vydávat se za někoho jinéhosich für jemand anderen ausgeben

vyrušovat: vyrušovat ostatní při práciandere bei der Arbeit stören

využít: Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

zastínit: Svým výkonem zastínil všechny ostatní.Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.

žádný: ty a žádná jinádu und keine andere

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

krajnost: upadat z krajnosti do krajnostivon einem Extrem ins andere fallen

myšlenka: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

názor: být jiného názoruanderer Meinung sein

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

prádlo: prát na veřejnosti špinavé prádloschmutzige Wäsche vor anderen Leuten waschen

přijít: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

ruka: ruka ruku myjeeine Hand wäscht die andere

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

stav: být v jiném stavuin anderen Umständen sein

zůstat: Nezůstal tam kámen na kameni.Dort blieb kein Stein auf dem anderen.