Hlavní obsah

anders

Příslovce

  1. jinak, odlišně jiným způsobem
  2. jinak, jindeužívá se po tázacích zájmenech a příslovcíchWie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Vyskytuje se v

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

Sache: Das ist eine andere Sache.To je něco úplně jiného.

Saite: andere/strengere Saiten aufziehenvzít přísnější metr, přitáhnout uzdu

stehen: Das steht auf einem anderen Blatt.To je jiná kapitola.

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

Ufer: vom anderen Ufer seinbýt přihřátý homosexuál

Welt: nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt lebennebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu

Wind: irgendwo weht jetzt ein anderer Windkde je to teď jiný kafe

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

niemand: niemand andersnikdo jiný

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

abweichen: Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

beimischen: einer Farbe eine andere beimischenpřimíchat do barvy jinou

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

etwas: etwas Neues/anderesněco nového/jiného

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

gehen: Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.

Mal: Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

übergehen: auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně

überlegen: Er hat es sich anders überlegt.Rozmyslel si to.

übersetzen: Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

werden: Das muss anders werden.To se musí změnit.

Land: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

Sitte: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou