Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) der/die/das zweiteJe půl druhé.Es ist halb zwei.Josef II.Joseph der Zweiteza prvé, za druhéerstens, zweitens
  2. (nižšího stupně) der/die/das zweitedopr. druhá třídazweite Klasse
  3. (opačný) der/die/das andere, der/die/das zweitedruhé pohlavídas andere Geschlecht
  4. (jiný) der andere
  5. (nově získaný, náhradní) der zweite, der andere
  6. (k vyjádření vzájemnosti ap.) der/die/das andereDívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

Vyskytuje se v

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

válka: druhá světová válkaZweiter Weltkrieg

z, ze: z druhé rukyaus zweiter Hand

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dva, dvě: dvě stězweihundert

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

koncovka: koncovka druhého pádudie Endsilbe des zweiten Falles

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

patro: vystupovat po schodech do druhého patradie Treppe zum zweiten Stock hinaufsteigen

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

povyšovat se: povyšovat se nad druhésich über die anderen erheben

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

přeběhnout: přeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen

přendat: přendat si tašku do druhé rukydie Tasche in die andere Hand nehmen

přeplout: přeplout na druhý břehans andere Ufer überfahren

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

přeskočit: přeskočit na druhý břehans andere Ufer springen

přitížit se: Zraněnému se druhý den přitížilo.Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.

půlka: druhá půlka rokuzweite Jahreshälfte

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

rozběh: startovat v druhém rozběhuim zweiten Vorlauf starten

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

sprintovat: sprintovat na druhou stranu hřištěauf die Gegenseite des Sportplatzes sprinten

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

šířka: Měří to dva metry na šířku.Es misst zwei Meter in der Breite.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třetina: sport. druhá třetinazweites Drittel

umocnit: umocnit na druhouin die zweite Potenz erheben, odb. quadrieren

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

záchranář: Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

zezadu: druhý zezaduder Zweite von hinten

jeden, jedna, jedno: jeden za druhýmnacheinander

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oba, obě: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

oko: přimhouřit obě očibeide Augen zudrücken