Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) der/die/das zweiteJe půl druhé.Es ist halb zwei.Josef II.Joseph der Zweiteza prvé, za druhéerstens, zweitens
  2. (nižšího stupně) der/die/das zweitedopr. druhá třídazweite Klasse
  3. (opačný) der/die/das andere, der/die/das zweitedruhé pohlavídas andere Geschlecht
  4. (jiný) der andere
  5. (nově získaný, náhradní) der zweite, der andere
  6. (k vyjádření vzájemnosti ap.) der/die/das andereDívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

Vyskytuje se v

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

válka: druhá světová válkaZweiter Weltkrieg

z, ze: z druhé rukyaus zweiter Hand

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dva, dvě: dvě stězweihundert

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

koncovka: koncovka druhého pádudie Endsilbe des zweiten Falles

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

patro: vystupovat po schodech do druhého patradie Treppe zum zweiten Stock hinaufsteigen

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

povyšovat se: povyšovat se nad druhésich über die anderen erheben

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

přeběhnout: přeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen

přendat: přendat si tašku do druhé rukydie Tasche in die andere Hand nehmen

přeplout: přeplout na druhý břehans andere Ufer überfahren

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

přeskočit: přeskočit na druhý břehans andere Ufer springen

přitížit se: Zraněnému se druhý den přitížilo.Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.

půlka: druhá půlka rokuzweite Jahreshälfte

rozběh: startovat v druhém rozběhuim zweiten Vorlauf starten

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

sprintovat: sprintovat na druhou stranu hřištěauf die Gegenseite des Sportplatzes sprinten

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třetina: sport. druhá třetinazweites Drittel

umocnit: umocnit na druhouin die zweite Potenz erheben, odb. quadrieren

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

zezadu: druhý zezaduder Zweite von hinten

jeden, jedna, jedno: jeden za druhýmnacheinander

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

zamhouřit: zamhouřit obě očibeide Augen zudrücken

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

aufeinander: být odkázán jeden na druhéhoaufeinander angewiesen sein

auseinander: odvíjet se jedno od druhéhosich auseinander entwickeln

drüben: přejet na druhou stranunach drüben fahren

ein, eine, ein: za jeden až dva dnyin ein bis zwei Tagen

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

eins: čtvrt na dvě(ein) Viertel nach eins

Hälfte: rozdělit co na dvě půlkyetw. in zwei Hälften teilen

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

in: za dva týdnyin zwei Wochen

jenseits: na druhé straně řekyjenseits des Flusses

kaufen: koupit co z druhé rukyetw. aus zweiter Hand kaufen

paarweise: koupit co po dvouetw. paarweise kaufen

per: dvě eura za kuszwei Euro per Stück

reihum: ptát se jednoho po druhémreihum fragen

um: přepočítat se o dvě eurasich um zwei Euro verrechnen

voreinander: mít jeden z druhého strachvoreinander Angst haben

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zu: po dvouzu zweit

zwei: my dvawir zwei

zweit(er,e,es): každý druhý denjeden zweiten Tag

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

aneinander: myslet jeden na druhéhoaneinander denken

beide: obě mé dcerymeine beiden Töchter

danach: dvě hodiny nato, o dvě hodiny pozdějizwei Stunden danach

darin: hnízdo se dvěma mláďatyein Nest mit zwei Jungen darin

darüber: Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.

darunter: Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

Distanz: Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

drei: Je tři čtvrtě na dvě.Es ist drei viertel zwei.

durchschwimmen: Přeplaval řeku na druhou stranu.Er hat den Fluss durchschwommen.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

einstellen: Druhého dne se dostavila horečka.Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.

erblinden: oslepnout na obě očiauf beiden Augen erblinden

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

Fass: dva sudy pivazwei Fässer/Fass Bier

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

Frühling: chytit druhou mízupřen. einen neuen/zweiten Frühling erleben

Gleis: Vlak přijede na druhou kolej.Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.

halten: držet co oběma rukamaetw. mit beiden Händen halten

hören: Neslyšeli jsme o něm již dva roky.Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.

ineinander: naskládat hrnce jeden do druhéhodie Töpfe ineinander setzen

Kur: Léčba trvá dva týdny.Die Kur dauert zwei Wochen.

mehr: více než dva rokymehr als zwei Jahre

necken: Oba se rádi škádlí.Die beiden necken sich gern.

noch: Mám už jen dvě eura.Ich habe nur noch zwei Euro.

Paar: koupit dva páry rukaviczwei Paar Handschuhe kaufen

reimen: Ta dvě slova se nerýmují.Die beiden Wörter reimen sich nicht.

Rekord: Zlepšil svůj rekord o dva metry.Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.

schmieren: Oba policisté byli podplacení.Die beiden Polizisten waren geschmiert worden.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

Seite: obě strany mincedie beiden Seiten einer Münze

sie: Schmidovi přijdou oba, on i ona.Schmids kommen beide, er und sie.