Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) zwischen(více než dvěma) untercesta mezi polider Weg zwischen den Feldernchodit mezi lidiunter die Leute gehen
  2. (vyj. zařazení někam) unter, zuŽelezo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.mezi jinýmunter anderem
  3. (vyjadřuje rozdělení) unter
  4. (vyjadřuje přibližné určení) zwischencena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) unter, zwischenmezi čtyřma očimaunter vier Augen

Vyskytuje se v

mez: mezeomezení prostoru die Grenzen

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

chudina: vyrůstat mezi chudinouin Armut aufwachsen

jiný: mezi jinýmiunter anderen

klást: klást meze komuj-m Grenzen setzen

mez: práv. stanovit mezedie Grenzen festlegen

mez: sednout si na mezsich auf einen Rain setzen

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

misie: misie mezi pohanydie Mission unter den Heiden

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

neshoda: drobné neshody mezi partnerykleine Nichtübereinstimmungen zwischen den Partnern

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

poměr: poměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisen

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

průchod: průchod mezi domyder Durchgang zwischen den Häusern

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

přivřít: přivřít (si) prsty mezi dveře(sich) die Finger in der Tür klemmen

Rom: žít mezi Romyunter den Roma leben

rovnost: rovnost mezi lidmidie Gleichheit unter den Menschen

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Alles hat seine Grenze(n).

ulička: ulička mezi sedadlyder Gang zwischen den Sitzplätzen

urovnat se: Neshody mezi partnery se urovnaly.Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.

vklínit: vklínit batoh mezi kufryden Rucksack zwischen die Koffer einkeilen

vklínit se: vklínit se mezi spolužákysich zwischen die Mitschüler verkeilen

vřít: Mezi studenty to vřelo.Unter den Studenten brodelte es.

vyhrotit se: Rozkol mezi manžely se vyhrotil.Die Spaltung zwischen den Ehepartnern eskalierte.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

vzdálenost: vzdálenost mezi Berlínem a Mnichovemdie Entfernung zwischen Berlin und München

vztah: vztah mezi teorií a praxídie Beziehung zwischen Theorie und Praxis

zasvěcený: patřit mezi zasvěcenézu den Eingeweihten gehören

zazářit: Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.

zděšení: Mezi lidmi zavládlo zděšení.Unter den Menschen brach Panik aus.

držet: držet koho v patřičných mezíchj-n in Grenzen halten

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

král: Mezi slepými jednooký králem.Unter den Blinden ist der Einäugige König.

lidé: chodit mezi lidiunter Menschen gehen

oko: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyj-m zwischen den Fingern durchschlüpfen

rozhovor: rozhovor mezi čtyřma očimadas Gespräch unter vier Augen

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Das bleibt nur unter uns.

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

unter: sich unter das Volk mischenvmísit se mezi lid

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

zwischen: das Vertrauen zwischen Eltern und Kinderndůvěra mezi rodiči a dětmi

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.