Hlavní obsah

MEZ

Vyskytuje se v

mezi: unter die Leute gehenchodit mezi lidi

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

chudina: in Armut aufwachsenvyrůstat mezi chudinou

jiný: unter anderenmezi jinými

klást: j-m Grenzen setzenklást meze komu

mezera: die Lücke zwischen den Häusernmezera mezi domy

misie: die Mission unter den Heidenmisie mezi pohany

neshoda: eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realitätneshoda mezi představou a skutečností

nesoulad: ein Missverhältnis zwischen Denken und Handelnnesoulad mezi myšlením a jednáním

odstup: die Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülernodstup mezi učitelem a žáky

perla: eine Perle unter den Frauenperla mezi ženami

poměr: die Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenpoměr mezi platy a cenami zboží

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

průchod: der Durchgang zwischen den Häusernprůchod mezi domy

převládající: vorherrschende Meinung unter den Leutenpřevládající názor mezi lidmi

přivřít: (sich) die Finger in der Tür klemmenpřivřít (si) prsty mezi dveře

Rom: unter den Roma lebenžít mezi Romy

rovnost: die Gleichheit unter den Menschenrovnost mezi lidmi

řadit: j-n zu seinen Freunden zählenřadit koho mezi své přátele

svůj, svá, své, svoje: Alles hat seine Grenze(n).Všechno má své meze.

ulička: der Gang zwischen den Sitzplätzenulička mezi sedadly

urovnat se: Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.Neshody mezi partnery se urovnaly.

vklínit: den Rucksack zwischen die Koffer einkeilenvklínit batoh mezi kufry

vklínit se: sich zwischen die Mitschüler verkeilenvklínit se mezi spolužáky

vřít: Unter den Studenten brodelte es.Mezi studenty to vřelo.

vyhrotit se: Die Spaltung zwischen den Ehepartnern eskalierte.Rozkol mezi manžely se vyhrotil.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

vzdálenost: die Entfernung zwischen Berlin und Münchenvzdálenost mezi Berlínem a Mnichovem

vztah: die Beziehung zwischen Theorie und Praxisvztah mezi teorií a praxí

zasvěcený: zu den Eingeweihten gehörenpatřit mezi zasvěcené

zazářit: Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.

zděšení: Unter den Menschen brach Panik aus.Mezi lidmi zavládlo zděšení.

držet: j-n in Grenzen haltendržet koho v patřičných mezích

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

král: Unter den Blinden ist der Einäugige König.Mezi slepými jednooký králem.

lidé: unter Menschen gehenchodit mezi lidi

oko: unter vier Augenmezi čtyřma očima

rozhovor: das Gespräch unter vier Augenrozhovor mezi čtyřma očima

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

vyčíst: etw. Akk zwischen den Zeilen lesenvyčíst co mezi řádky

zůstat: Das bleibt nur unter uns.Zůstane to jen mezi námi.

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

uns: Unter uns gesagt...Mezi námi (řečeno)...

mez: innerhalb der Grenzen des Möglichenv mezích možností