Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) legen, stellen
  2. (potrubí ap.) verlegen
  3. přen.(otázku ap.) stellen, setzenklást komu otázkuj-m eine Frage stellenklást meze komuj-m Grenzen setzenklást odpor komuj-m Widerstand leisten

Vyskytuje se v

měřítko: einen strengen Maßstab an etw. anlegenklást přísné měřítko na co

oko: Schlingen legenklást oka

překážka: j-m Hindernisse (in den Weg) legenklást komu (do cesty) překážky

vina: j-m etw. zur Last legenklást za vinu komu co

houževnatý: zähen Widerstand leistenklást houževnatý odpor

indiskrétní: j-m indiskrete Fragen stellenklást komu indiskrétní otázky

nástraha: j-m Fallen stellenklást komu nástrahy

nedůvěřivý: j-m misstrauische Fragen stellenklást nedůvěřivé otázky komu

nepohodlný: j-m lästige Fragen stellenklást nepohodlné otázky komu

nesmyslný: j-m unsinnige Fragen stellenklást nesmyslné otázky komu

nestydatý: unverschämte Bedingungen stellenklást si nestydaté podmínky

odpor: Widerstand leistenklást odpor

parketa: das Parkett legen/polierenklást/leštit parkety

podobný: Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.Podobné podmínky si nelze klást.

zatvrzelý: einen störrischen Widerstand leistenklást zatvrzelý odpor

zjevný: j-m offenen Widerstand leistenklást zjevný odpor komu

důraz: den Nachdruck auf die Ehre legenpřen. klást důraz na čestnost

leisten: j-m Widerstand leistenklást odpor, odporovat komu

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

klást: j-m eine Frage stellenklást komu otázku