Hlavní obsah

kladený

Vyskytuje se v

měřítko: klást přísné měřítko na coeinen strengen Maßstab an etw. anlegen

oko: klást okaSchlingen legen

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

houževnatý: klást houževnatý odporzähen Widerstand leisten

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

nestydatý: klást si nestydaté podmínkyunverschämte Bedingungen stellen

odpor: klást odporWiderstand leisten

parketa: klást/leštit parketydas Parkett legen/polieren

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

zatvrzelý: klást zatvrzelý odporeinen störrischen Widerstand leisten

zjevný: klást zjevný odpor komuj-m offenen Widerstand leisten

důraz: přen. klást důraz na čestnostden Nachdruck auf die Ehre legen

leisten: klást odpor, odporovat komuj-m Widerstand leisten

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Äußerlichkeit: klást důraz na vzhledauf Äußerlichkeiten Wert legen

banal: klást komu banální otázkyj-m banale Fragen stellen

Bedingung: komu klást podmínkyj-m Bedingungen stellen

Erwartung: klást v koho/co velké nadějegroße Erwartungen in j-n/etw. setzen

häufig: často kladená otázkaeine häufig gestellte Frage