Hlavní obsah

sollen

Způsobové slovesosoll, sollte, hat sollen

  1. mít povinnostEr sollte dir helfen.Měl ti pomoci.Ich soll ihn vom Bahnhof abholen.Mám ho vyzvednout na nádraží.
  2. ve spojení s infinitivem vyjadřuje řečnickou nebo nezdvořilou otázku, se záporem vyjadřuje zákazhovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?
  3. ve spojení s infinitivem vyjadřuje výzvu(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.
  4. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření předpokládaného chování nebo jednánímítDie Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.
  5. vyjadřuje skutečnost, že je něco žádoucí, správné, vhodné ap.Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.
  6. užívá se k vyjádření teoretické možnostiSollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.
  7. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření neověřené informaceDer Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

Slovesosoll, sollte, hat gesollt

  1. vyjadřuje hněv, rozhořčeníužívá se jako plnovýznamové sloveso
  2. patřit, přijít, náležetužívá se jako plnovýznamové slovesoDas Bett soll ans Fenster.Postel přijde k oknu.Sie soll aufs Gymnasium.Půjde na gymnázium.

Vyskytuje se v

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

kennenlernen: Du sollst mich (noch) kennenlernen!To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!

Kuckuck: Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!Vem tě čert!, Aby tě kat spral!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Teufel: Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

bieten: Das solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

büßen: Das soll er (mir) büßen!To si odpyká!, To mi draze zaplatí!

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

hinbringen: Soll ich dich hinbringen?Mám tě tam zavést?

hinsetzen: Wo soll ich mich hinsetzen?Kam se mám posadit?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať hned přijde!Er soll sofort kommen!

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

kudy: Kudy mám jít?Welchen Weg soll ich gehen?

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

mít: Máš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

mít: Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

nakdy: Nakdy mám koupit lístky?Für wann soll ich die Karten kaufen?

nechat: To nechte na mně.Das sollt ihr mir überlassen.

nechť: Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.Sag ihm, er soll sofort herkommen!

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

očekávat: Kde tě mám očekávat?Wo soll ich dich erwarten?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

odpykat: To si odpykáš.Das sollst du büßen.

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

prý: Je prý nemocen.Er soll krank sein.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

pykat: Za to budeš pykat!Das sollst du büßen!

sněžit: Zítra má sněžit.Es soll morgen schneien.

strana: Na kterou stranu mám jít?In welche Richtung soll ich gehen?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vypnout: Potřeboval bys konečně vypnout.Du solltest endlich mal ausspannen.

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.