Hlavní obsah

sollen

Způsobové slovesosoll, sollte, hat sollen

  1. mít povinnostEr sollte dir helfen.Měl ti pomoci.Ich soll ihn vom Bahnhof abholen.Mám ho vyzvednout na nádraží.
  2. ve spojení s infinitivem vyjadřuje řečnickou nebo nezdvořilou otázku, se záporem vyjadřuje zákazhovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?
  3. ve spojení s infinitivem vyjadřuje výzvu(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.
  4. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření předpokládaného chování nebo jednánímítDie Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.
  5. vyjadřuje skutečnost, že je něco žádoucí, správné, vhodné ap.Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.
  6. užívá se k vyjádření teoretické možnostiSollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.
  7. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření neověřené informaceDer Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

Slovesosoll, sollte, hat gesollt

  1. vyjadřuje hněv, rozhořčeníužívá se jako plnovýznamové sloveso
  2. patřit, přijít, náležetužívá se jako plnovýznamové slovesoDas Bett soll ans Fenster.Postel přijde k oknu.Sie soll aufs Gymnasium.Půjde na gymnázium.

Vyskytuje se v

kennenlernen: To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!Du sollst mich (noch) kennenlernen!

Kuckuck: Vem tě čert!, Aby tě kat spral!Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!

Schaden: Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.Es soll dein Schaden nicht sein.

Teufel: Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!

anders: Jak jinak jsem to měla zvládnout?Wie anders sollte ich es schaffen?

bewirken: Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.

bieten: To by sis neměl nechat líbit!Das solltest du dir nicht bieten lassen!

bleiben lassen: Měl bys toho kouření nechat.hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.

büßen: To si odpyká!, To mi draze zaplatí!Das soll er (mir) büßen!

daheimbleiben: Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.

darangehen: Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.

Ehre: Toto pozvání by si měl pokládat za čest.Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.

hinbringen: Mám tě tam zavést?Soll ich dich hinbringen?

hinsetzen: Kam se mám posadit?Wo soll ich mich hinsetzen?

Scheiß: Co je to za hovadinu?Was soll der Scheiß?

sollen: Měl ti pomoci.Er sollte dir helfen.

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

überziehen: Člověk nemá přehánět svou kritiku.Man soll seine Kritik nicht überziehen.

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

kudy: Kudy mám jít?Welchen Weg soll ich gehen?

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

mít: Máš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.

nakdy: Nakdy mám koupit lístky?Für wann soll ich die Karten kaufen?

nechat: To nechte na mně.Das sollt ihr mir überlassen.

nechť: Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.Sag ihm, er soll sofort herkommen!

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

očekávat: Kde tě mám očekávat?Wo soll ich dich erwarten?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

odpykat: To si odpykáš.Das sollst du büßen.

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

prý: Je prý nemocen.Er soll krank sein.

pykat: Za to budeš pykat!Das sollst du büßen!

sněžit: Zítra má sněžit.Es soll morgen schneien.

strana: Na kterou stranu mám jít?In welche Richtung soll ich gehen?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vypnout: Potřeboval bys konečně vypnout.Du solltest endlich mal ausspannen.

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

heißen: Co to má znamenat?Was soll das heißen?