Hlavní obsah

anders

Příslovce

  1. jinak, odlišně jiným způsobem
  2. jinak, jindeužívá se po tázacích zájmenech a příslovcíchWie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Vyskytuje se v

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

Sache: Das ist eine andere Sache.To je něco úplně jiného.

Saite: andere/strengere Saiten aufziehenvzít přísnější metr, přitáhnout uzdu

stehen: Das steht auf einem anderen Blatt.To je jiná kapitola.

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

Ufer: vom anderen Ufer seinbýt přihřátý homosexuál

Welt: nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt lebennebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu

Wind: irgendwo weht jetzt ein anderer Windkde je to teď jiný kafe

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

niemand: niemand andersnikdo jiný

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

abweichen: Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

beimischen: einer Farbe eine andere beimischenpřimíchat do barvy jinou

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

etwas: etwas Neues/anderesněco nového/jiného

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

gehen: Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.

Mal: Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

übergehen: auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně

überlegen: Er hat es sich anders überlegt.Rozmyslel si to.

übersetzen: Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

werden: Das muss anders werden.To se musí změnit.

Land: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

Sitte: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

dát: nicht anders erlaubennedat jinak

jinak: anders genanntjinak zvaný

mezi: unter anderemmezi jiným

mimo: unter anderemmimo jiné

slovo: mit anderen Worten ...jinými slovy ...

vejce: j-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderempodobat se komu/čemu jako vejce vejci

být: Es gibt keine andere Lösung.Jiné řešení není.

dívat se: das Problem anders ansehendívat se na problém jinak

dnes: Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.Dnes jsou jiné poměry.

druhý: das andere Geschlechtdruhé pohlaví

jiný: jemand andererněkdo jiný

možná: Vielleicht war es anders.Možná to bylo jinak.

možnost: eine andere Möglichkeit habenmít jinou možnost

načisto: Es ist durchaus anders.Je to načisto jinak.

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

něco: Nun zu etwas Anderem!Teď o něčem jiném!

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

odpojit se: sich von den anderen abkoppelnodpojit se od ostatních

odstín: Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.Význam toho slova má jiný odstín.

okolo: Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.Stál uprostřed, ostatní okolo.

ostatní: wie die Anderenjako ostatní

ozkoušet (si): ein anderes Rezept probierenozkoušet jiný recept

povyšovat se: sich über die anderen erhebenpovyšovat se nad druhé

pro: seine Frau wegen einer anderen verlassenopustit ženu pro jinou

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

program: auf einen anderen Kanal umschaltenpřepnout na jiný program

přeběhnout: auf die andere Seite hinüberlaufenpřeběhnout na druhou stranu

přejít: zu einem anderen Thema überwechselnpřejít na jiné téma

přemístit se: Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.Přemístili se do jiné restaurace.

přendat: die Tasche in die andere Hand nehmenpřendat si tašku do druhé ruky

přeplout: ans andere Ufer überfahrenpřeplout na druhý břeh

přepnout: (den Fernseher) auf ein anderes Programm umschaltenpřepnout (televizi) na jiný program

přesedlat: auf ein anderes Fach umsattelnpřesedlat na jiný obor

přeskočit: ans andere Ufer springenpřeskočit na druhý břeh

rozmyslet si: Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.Na poslední chvíli si to rozmyslel.

schválit: einen anderen Termin genehmigenschválit jiný termín

smýšlet: Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.O rodinném životě smýšlím jinak.

spolu s: Er kam zusammen mit den anderen.Přišel spolu s ostatními.

téma: zu einem anderen Thema übergehenpřejít na jiné téma

úhel: etw. aus einer anderen Sicht sehenvidět co z jiného úhlu

úplně: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

víra: zu einem anderen Glauben überwechselnpřestoupit na jinou víru

výběr: Mir bleibt keine (andere) Wahl.Nemám na výběr.

vydávat se: sich für jemand anderen ausgebenvydávat se za někoho jiného

vyrušovat: andere bei der Arbeit störenvyrušovat ostatní při práci

využít: Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.

vyvyšovat se: Er erhebt sich gern über die andern.Rád se vyvyšuje nad ostatní.

zastínit: Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.Svým výkonem zastínil všechny ostatní.

žádný: du und keine anderety a žádná jiná

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

krajnost: von einem Extrem ins andere fallenupadat z krajnosti do krajnosti

myšlenka: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

názor: anderer Meinung seinbýt jiného názoru

podobný: wie ein Ei dem anderen gleichenbýt si podobný jako vejce vejci

prádlo: schmutzige Wäsche vor anderen Leuten waschenprát na veřejnosti špinavé prádlo

přijít: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

ruka: eine Hand wäscht die andereruka ruku myje

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

stav: in anderen Umständen seinbýt v jiném stavu

zůstat: Dort blieb kein Stein auf dem anderen.Nezůstal tam kámen na kameni.