Hlavní obsah

sollen

Způsobové slovesosoll, sollte, hat sollen

  1. mít povinnostEr sollte dir helfen.Měl ti pomoci.Ich soll ihn vom Bahnhof abholen.Mám ho vyzvednout na nádraží.
  2. ve spojení s infinitivem vyjadřuje řečnickou nebo nezdvořilou otázku, se záporem vyjadřuje zákazhovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?
  3. ve spojení s infinitivem vyjadřuje výzvu(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.
  4. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření předpokládaného chování nebo jednánímítDie Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.
  5. vyjadřuje skutečnost, že je něco žádoucí, správné, vhodné ap.Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.
  6. užívá se k vyjádření teoretické možnostiSollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.
  7. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření neověřené informaceDer Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

Slovesosoll, sollte, hat gesollt

  1. vyjadřuje hněv, rozhořčeníužívá se jako plnovýznamové sloveso
  2. patřit, přijít, náležetužívá se jako plnovýznamové slovesoDas Bett soll ans Fenster.Postel přijde k oknu.Sie soll aufs Gymnasium.Půjde na gymnázium.

Vyskytuje se v

kennenlernen: Du sollst mich (noch) kennenlernen!To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!

Kuckuck: Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!Vem tě čert!, Aby tě kat spral!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Teufel: Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

bieten: Das solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

büßen: Das soll er (mir) büßen!To si odpyká!, To mi draze zaplatí!

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

hinbringen: Soll ich dich hinbringen?Mám tě tam zavést?

hinsetzen: Wo soll ich mich hinsetzen?Kam se mám posadit?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?