Hlavní obsah

Strom

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

  1. in Strömen ve velkém množství
  2. gegen/wider den Strom schwimmen jít proti proudu

Vyskytuje se v

bezinkový: bezinkový stromder Holunderbaum

listnatý: listnatý stromder Laubbaum

ovocný: ovocné stromydie Obstbäume

parazit: parazit stromůder Baumparasit

proud: etw. steht unter Stromco je pod proudem

ustálený: der Dauerstrom, konstanter Stromelektr. ustálený proud

dobře: Wärme/Strom gut leitendobře vodit teplo/elektřinu

elektrický: elektrischer Stromelektrický proud

holý: holé stromy/větvenackte Bäume/Äste

jeden, jedna, jedno: Strom je jeden květ.Der Baum ist voller Blüten.

lít: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

nalít se: Pupeny ovocných stromů se nalily.Die Knospen der Obstbäume sind geschwollen.

napálit: napálit (autem) do stromu(mit dem Auto) gegen den Baum prallen

obnažený: obnažené kořeny stromuentblößte Baumwurzeln

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.

odlomit: odlomit větev od stromuden Ast vom Baum abbrechen

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

opadaný: opadané stromyentlaubte Bäume

opřít: opřít žebřík o stromeine Leiter an den Baum (an)lehnen

osaměle: osaměle stojící stromein allein stehender Baum

plodný: plodný stromein fruchtbarer Baum

pod, pode: unter Strom stehenbýt pod proudem

proti: gegen den Strom schwimmenpřen. plavat proti proudu

přerůst: Strom přerostl střechu.Der Baum hat das Dach überwachsen.

připoutat: připoutat zajatce ke stromuden Gefangenen an einen Baum fesseln

přivázat: přivázat provaz ke stromudas Seil an den Baum anknoten

pučet: Stromy už pučí.Die Bäume schlagen schon aus.

rozrůst se: Strom se mohutně rozrostl.Der Baum ist mächtig gewachsen.

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

řez: řez v kůře stromuder Schnitt in der Rinde des Baumes

řezat: řezat do kůry stromuin die Baumrinde schneiden

shazovat: Stromy shazují listí.Die Blätter fallen von den Bäumen.

slézt: slézt ze stromuvom Baum herabklettern

srdce: vyrýt srdce do kůry stromuein Herz in die Baumrinde ritzen

usměrnit: den Strom gleichrichtenelektr. usměrnit proud

větev: prořezat větve ovocných stromůdie Fruchtbäume ausästen

vrazit: Auto vrazilo do stromu.Das Auto prallte gegen einen Baum.

vypínat: Der Strom wird oft abgestellt.Často nám vypínají proud.

vypojit: Ich habe den Strom abgeschaltet.Vypojil jsem elektrický proud.

vyrýt: vyrýt srdce do kůry stromuein Herz in die Baumrinde ritzen

vyřezat: vyřezat ze stromu suché větvedürre Äste vom Baum absägen

vyšplhat (se): vyšplhat na strom(auf) einen Baum hinaufklettern

zlámat: Vítr zlámal větve stromů.Der Wind brach die Baumäste.

žrát: Der alte Kocher frisst viel Strom.Starý vařič žere moc proudu.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

konev: Es gießt wie aus Kannen., Es gießt in Strömen.Leje (tam) jako z konve.

abschlagen: osekat větve ze stromuÄste vom Baum abschlagen

setzen: etw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit co

Strom: mit dem/gegen den Strompo/proti proudu

unter: sedět pod stromemunter einem Baum sitzen

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

abschalten: den Strom abschaltenvypnout proud

durchfließen: Der Strom durchfließt das Gerät.Přístroj je pod proudem.

erklettern: vylézt na stromeinen Baum erklettern

schlingen: Břečťan se pne kolem kmene stromu.Efeu schlingt sich um den Baumstamm.

Schnitt: prořezání ovocných stromůder Schnitt der Obstbäume

sitzen: sedět ve stínu stromuim Schatten des Baumes sitzen

spiegeln: Stromy se zrcadlí v řece.Die Bäume spiegeln sich im Fluss.

wollen: Tyhle stromy chtějí hodně vody.Diese Bäume wollen viel Wasser.

strom: listnatý/jehličnatý stromder Laubbaum/Nadelbaum

gießen: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.