Hlavní obsah

haben

Slovesohat, hatte, hat gehabt

  1. mít, vlastnit auto, dům ap.viel Geld habenmít hodně peněz
  2. etw. Akk mít (k dispozici) co čas ap., disponovat čímIch habe keine Zeit.Nemám čas.
  3. mít, cítit žízeň, bolest ap.Durst habenmít žízeňWas hast du denn?Co tě trápí?, Co je s tebou?
  4. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesetw. Akk zur Folge habenmít za následek coetw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat coetw. Akk im Sinn habenmít v úmyslu, zamýšlet co
  5. mít, muset vykonat ap.užívá se ve spojení s zu a infinitivem plnovýznamového slovesaDu hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?
  6. mít, skládat se o počtu, množství ap.Prag hat 1,2 Millionen Einwohner.Praha má 1,2 milionu obyvatel.
  7. hovor.mít, učit se fyziku ap.Jetzt haben wir gerade Deutsch.Teď máme zrovna němčinu.
  8. neform.j-n dostat (do postele) koho
  9. užívá se ve spojení s předložkamiWas hast du an ihr?Co na ní máš?Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?Ich habe nichts dagegen.Nemám nic proti tomu.
  10. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření minulých časůIch habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.Er hat verschlafen.Zaspal.

Vyskytuje se v

Adlerauge: mít orlí zrak/oči jako rysAdleraugen haben

Affe: mít opici být opilýeinen Affen (sitzen) haben

Anteil: mít podíl, podílet se na čemAnteil an etw.Dat haben

Arbeit: pracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.etw. Akk in Arbeit haben

Auge: mít oči všudeseine Augen überall haben

ausgedient: co má doslouženo, co dosloužilo stroj ap.etw. Akk hat ausgedient

ausgelitten: podlehnout vleklé chorobě, zemřítausgelitten haben

ausgesorgt: mít vystaráno s penězi ap.ausgesorgt haben

Backe: mít tváře jako křečekBacken wie ein Hamster haben

Bart: být vousatý vtip ap.(so) einen Bart haben

beieinander: nemít všech pět pohromaděnicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander haben

Bein: Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.

Benimm: nemít (žádné) chování(keinen) Benimm haben

Bettschwere: být zralý do postele v důsledku požití alkoholudie nötige Bettschwere haben

Blei: mít nohy jako z olovaBlei in den Gliedern haben

Blut: mít (v žilách) modrou krev aristokratický původblaues Blut in den Adern haben

Boden: mít pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter den Füßen haben

Brett: být natvrdlýein Brett vor dem Kopf haben

Bündel: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Bündel zu tragen.

Butter: mít máslo na hlavěButter auf dem Kopf haben

Dach: mít střechu nad hlavouein Dach über dem Kopf haben

denken: Co sis (vlastně vůbec) myslel?Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?

dick: koho/čeho mít po krkj-n/etw. dick(e) haben

Dreck: mít máslo na hlavěDreck am Stecken haben

Dunst: nemít ani páru o čemkeinen (blassen) Dunst von etw. haben

Ehre: Má úcta!(Ich) Hab(e) die Ehre!

Einsehen: (ne)mít uznání/pochopení(k)ein Einsehen haben

Elend: mít světaboldas heulende Elend haben

Fell: mít hroší kůžiein dickes Fell haben

Feuer: Máte oheň?Haben Sie Feuer?

Finger: mít co pod palcemden Finger darauf haben

Gefühl: cítit, tušit coetw. Akk im Gefühl haben

Geld: mít peněz jako železGeld wie Heu haben

genug: mít dost koho/čehovon j-m/etw. genug haben

gern: mít koho rádj-n gern haben

Gewalt: mít co v moci, ovládat sesich/etw. Akk in der Gewalt haben

Gewissen: mít koho/co na svědomíj-n/etw. auf dem Gewissen haben

glätten: Bouře se utišila. vzrušení opadloDie Wogen haben sich geglättet.

Gold: mít zlato v hrdle zpěvák ap.Gold in der Kehle haben

golden: Řemeslo má zlaté dno.Handwerk hat goldenen Boden.

Griff: ovládat koho/coetw. Akk im Griff haben

Hals: mít koho/co na krkuj-n/etw. auf dem Hals haben

Hand: mít hlavu a patuHand und Fuß haben

Herz: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

Hieb: nemít všech pět pohromaděeinen Hieb haben

Hinterhalt: mít v záloze/rezervěim Hinterhalt haben

Hinterkopf: mít co na paměti nezapomenoutetw. Akk im Hinterkopf haben

Hirnkasten: nemít nic v mozkovněnichts im Hirnkasten haben

Hölle: mít peklo na zemidie Hölle auf Erden haben

Hose: mít (strachy) plné gatědie Hose (gestrichen) voll haben

Humor: mít suchý/černý humoreinen trockenen/schwarzen Humor haben

Idee: nemít o čem (ani) párukeine Idee von etw. haben

jung: mít mladší nohyjüngere Beine haben

Kartoffel: Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.

Kasten: mít něco v hlavě, být bednaetwas auf dem Kasten haben

kauen: překousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.an etw. Dat zu kauen haben

Kehle: mít sucho v krku pít alkoholeine trockene Kehle haben

Kieker: měřit si koho/co nedůvěřivěj-n/etw. auf dem Kieker haben

Klappe: otvírat si hubu, mít velkou hubueine große Klappe haben

Kloß: mít knedlík v krkueinen Kloß im Hals haben

Knick: šilhateinen Knicks im Auge haben

Knoten: Ta věc má háček.Die Sache hat einen Knoten.

Kopf: mít máslo na hlavěButter auf dem Kopf haben

kurz: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

Lachen: koho přešel smíchj. hat das Lachen verlernt

Lager: mít co v zásobě, vysypat co z rukávu několik vtipů ap.etw. Akk auf Lager haben

leicht: Tobě se to lehce řekne!Du hast leicht reden!

Leitung: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

Lüge: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

Mark: být na dněkein Mark in den Knochen haben

moralisch: mít (špatné) svědomíeinen/den Moralischen haben

Mucken: mít (své) mouchy(seine) Mucken haben

Muffe: mít strachMuffe haben

Nachsehen: špatně pochodit, vyjít naprázdnodas Nachsehen haben

Narr: mít koho za bláznaj-n zum Narren haben/halten

Nase: mít plné zuby koho/čehovon j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll haben

Oberhand: mít převahu/větší vlivdie Oberhand haben/behalten

Päckchen: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Päckchen zu tragen.

Pech: Tvoje smůla!, Máš smůlu!Pech gehabt!, Dein Pech!

Piep: nemít to v hlavě v pořádku, nemít zdravý rozumeinen Piep haben

Preis: mít svou cenuseinen Preis haben

Qual: mít těžkou/nesnadnou volbudie Qual der Wahl haben