Hlavní obsah

Boden

Vyskytuje se v

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama

golden: Handwerk hat goldenen Boden.Řemeslo má zlaté dno.

Grund: sich in Grund und Boden schämenstydět se do krve

verlieren: den Boden unter den Füßen verlierenztrácet půdu pod nohama

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

erdig: ein erdiger Bodenhlinitá půda

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

planieren: den Boden planierensrovnat zem

rumpeln: auf dem (Dach)Boden rumpelnrachotit na půdě

schlagen: einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země

Schmutz: der Schmutz auf dem Bodenšpína na podlaze

sickern: Das Wasser sickert in den Boden.Voda se vsakuje do země.

spucken: Kirschkerne auf den Boden spuckenplivat třešňové pecky na zem

chudý: chudá půdakarger Boden

kluzký: Pozor, kluzká podlaha!Achtung, glatter Boden!

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen

obsah: vysypat obsah košíku na zemden Inhalt des Korbes auf den Boden ausschütten

odlepit se: Letadlo se odlepilo od země.Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.

plivat: Neplivejte na zem!Spuckt nicht auf den Boden!

povalovat se: Oblečení se jí povaluje po zemi.Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.

přimrznout: Konev přimrzla k podlaze.Die Kanne ist am Boden angefroren.

přitlačit: přitlačit protivníka k zemiden Gegner an den Boden drücken

půda: úrodná/neúrodná půdafruchtbarer/unfruchtbarer Boden

půda: obdělávat půduden Boden bearbeiten

půda: setkat se na neutrální půděauf neutralem Boden zusammenkommen

rovný: rovná podlahaebener Boden

rozprostřít: rozprostřít koberec na zemden Teppich auf dem Boden ausbreiten

rozsypat: rozsypat sůl na zemSalz auf dem Boden verstreuen

roztáhnout: roztáhnout na podlahu koberecden Teppich auf dem Boden ausbreiten

růst: růst jen v písčitých půdáchnur auf sandigen Böden wachsen

sehnout se: sehnout se k zemi (pro peněženku)sich zum Boden (für die Geldtasche) bücken

sesout se: sesout se k zemizu Boden sinken

setřít: setřít podlahuden Boden aufwischen

spočívat: spočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen

spodek: spodek nádobyder Boden eines Behälters

suchý: utřít podlahu do suchaden Boden trocken wischen

umýt: umýt podlahuden Boden putzen/aufwischen

vyhrábnout: vyhrábnout kořeny ze zeměWurzeln aus dem Boden ausheben

vysušený: vysušená půdader ausgetrocknete Boden

vysypat se: Kabelka se vysypala na zem.Die Handtasche wurde auf den Boden ausgeschüttet.

zamrznout: Rybník zamrzl až na dno.Der Teich ist (bis zum Boden) zugefroren.

země: sednout si na zemsich auf den Boden setzen

země: vrhnout se k zemisich zu Boden stürzen

země: vytřít zemden Boden wischen

zvednout: zvednout ze země kámeneinen Stein vom Boden aufheben

déšť: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

houba: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

neutrální: projednat co na neutrální půděetw. auf neutralem Boden verhandeln

pevný: ztratit pevnou půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

půda: Slova padla na úrodnou půdu.Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.

půda: přen. ztrácet půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

řemeslo: Řemeslo má zlaté dno.Handwerk hat goldenen Boden.

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...