Hlavní obsah

Idee

Vyskytuje se v

fix: eine fixe Ideeutkvělá představa

der, die, das: Das ist die Idee!To je nápad!

glühen: Sie glüht für ihre Idee.Je zapálená pro svou ideu.

löblich: Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.

restlos: Er war von deiner Idee restlos begeistert.Byl tvým nápadem naprosto nadšen.

sprühen: přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.Jen srší dobrými nápady.

übernehmen: von j-m eine Idee übernehmenpřevzít nápad od koho

Vater: přen. der geistige Vater einer Ideeduchovní otec myšlenky

myšlenka: slovanská myšlenkaslawische Idee

představa: mít utkvělou představueine fixe Idee haben

báječný: mít báječný nápadeine tolle Idee haben

idea: idea spravedlnostidie Idee der Gerechtigkeit

myšlenka: svobodná myšlenkafreie Idee

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nosný: nosná myšlenka románudie tragende Idee eines Romans

obrovský: obrovský nápadeine riesige Idee

planout: Plál pro svou myšlenku.Er glühte für seine Idee.

prima: prima nápadtolle Idee

přebrat: Přebrala jeho myšlenku.Sie übernahm seine Idee.

schválit: schválit nápadeine Idee gutheißen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

utkvělý: utkvělá představaeine fixe Idee

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vyfouknout: Vyfoukl mi moji myšlenku.Er hat mir meine Idee geklaut.

vymluvit: Musíme mu ten nápad vymluvit.Wir müssen ihn von der Idee abbringen.

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen