Hlavní obsah

aus

Předložka; s 3. pád

  • z, ze směrem zevnitř venaus Angst lügenlhát ze strachuaus der Schuleze školydas Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříněaus Gold seinbýt ze zlata

Příslovce

  1. užívá se jako výzva, aby někdo něco ukončil ap.Licht aus!Zhasnout (světlo)!Den Motor aus!Vypnout motor!
  2. von... aus z výchozího boduVon Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Příslovce

  1. etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus hovor.je po čem dovolené ap., co není, co je pryč zásoby ap.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

Vyskytuje se v

Angel: čím otřást v základechetw. Akk aus den Angeln heben

Anzug: vyprášit komu kožich, zmlátit kohoj-n aus dem Anzug stoßen

Ärmel: (vy)sypat co z rukávu(sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln

Auge: Jdi mi z očí!Geh mir aus den Augen!

aus: z výchozího boduvon... aus

ausbeißen: Skřípe to., Vázne to.Da beißt's aus.

ausgehen: komu dochází dechj-m geht der Atem aus

aushalten: To nevydrží ani kůň!Das hält ja kein Pferd aus!

ausschauen: Jak to s tebou vypadá?Wie schaut's aus mit dir?

aussehen: To si jenom myslíš!So siehst du aus!

bleiben: zůstat mimo hruaus dem Spiel bleiben

Blitz: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

bringen: koho vyvést z konceptuj-n aus dem Konzept bringen

Dreck: být z nejhoršího srabu venkuaus dem (gröbsten) Dreck (heraus) sein

dumm: čumět jak tele na nový vratadumm aus dem Anzug gucken

Erde: vydupat co ze země vybudovat z ničehoetw. Akk aus der Erde stampfen

erst(er,e,es): z první ruky zpráva ap.aus erster Hand

fahren: vyletět z kůžeaus der Haut fahren

Feder: nevylézat z peřinnicht aus den Federn kommen

Fenster: mluvit (jako) do zdiaus dem Fenster hinausreden

Finger: vycucat si co z prstu vymysletsich Dat etw. Akk aus den Fingern saugen

Freude: jen tak z legraceaus Spaß an der Freude

Fuge: rozsypat se, rozklížit se, rozpadat se systém ap.aus den Fugen gehen

gehen: komu sejít z očíj-m aus den Augen gehen

Geld: tahat z koho penízej-m das Geld aus der Tasche ziehen

Gleis: vyjít ze zajetých kolejíaus dem Gleis kommen/geraten

Grund: od základu, úplně něco změnit ap.von Grund auf/aus

Hand: z první rukyaus erster Hand

Handgelenk: bez přípravy, spatra odpovídat ap.aus dem Handgelenk (heraus)

Häuschen: být celý bez sebe radostí ap.ganz aus dem Häuschen sein

heiter: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

Herz: z celého srdce milovat ap.aus tiefstem Herzen

Himmel: z čistého nebe neočekávaněaus heiterem Himmel

holen: koho vytáhnout z postelej-n aus dem Bett holen

Holz: nebýt z kamenenicht aus Holz sein

Jux: z legrace, ze srandy, jen tak pro zábavuaus (lauter) Jux und Tollerei

Kanne: Lije jako z konve.Es gießt wie aus/mit Kannen.

Karre: tahat koho z bryndydie Karre für j-n aus dem Dreck ziehen

Kehle: z plna hrdla velmi nahlasaus voller Kehle

Konzept: vypadnout z konceptu během proslovu ap.aus dem Konzept kommen

Kopf: nazpaměť, z hlavyaus dem Kopf

Latschen: skácet se omdlítaus den Latschen kippen

Leibeskräfte: ze všech silaus Leibeskräften

Leim: rozpadat se židle ap.aus dem Leim gehen

mir: pro mne za mnevon mir aus

Naht: praskat ve švech posluchárna ap.aus den Nähten platzen

Ofen: Tady se už nic nedá změnit.Jetzt ist der Ofen aus!

Pappe: nebýt k zahození, nebýt žádné béčkonicht von/aus Pappe sein

Pilz: růst jako houby po deštiwie Pilze aus der Erde schießen

Prinzip: z principu, ze zásadyaus Prinzip

Rahmen: vybočovat z rámce/mezíaus dem Rahmen fallen

Regen: dostat se z bláta do loužeaus dem Regen in die Traufe kommen

Reihe: vybočovat z řadyaus der Reihe tanzen

Richtung: ze všech směrů/stran, odevšadaus allen Richtungen

Ruhe: nenechat se vyvést z mírysich nicht aus der Ruhe bringen lassen

Sattel: vyhodit koho ze sedla z jeho postaveníj-n aus dem Sattel heben

Schlachtfeld: Tady to vypadá jako po boji!Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!

Schleuse: Lije jako z konve.Es regnet wie aus Schleusen.

Schneider: být z nejhoršího venkuaus dem Schneider sein

Seele: z hloubi dušeaus ganzer Seele

sich: sám/sama/samo (od sebe)von sich aus

Sinn: nejít komu z hlavyj-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehen

Spaß: ze srandy, (jen tak) pro zábavuaus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollerei

Stand: bez přípravy, spatraaus dem Stand (heraus)

Stegreif: bez přípravy, spatra, improvizovaně přednášet ap.aus dem Stegreif

tanzen: vyčnívat/vybočovat z řady, vymykat seaus der Reihe tanzen

Tasche: zaplatit co z vlastní kapsyetw. Akk aus eigener Tasche bezahlen

Taufe: založit co, položit základy čemuetw. Akk aus der Taufe heben

Text: ztratit nitaus dem Text kommen

Übersee: ze/v/do zámoříaus/in/nach Übersee

verlieren: ztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informovánj-n/etw. aus dem Auge verlieren

voll: z plna hrdlaaus vollem Hals

Vorbedacht: s rozmyslem, promyšleněaus Vorbedacht

Wasser: být vykoupaný ve vlastním potuwie aus dem Wasser gezogen sein

Weg: jít komu/čemu z cestyj-m/etw. aus dem Weg(e) gehen

Welt: z celého světa přijet ap.aus aller Welt

Wind: brát komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

Wort: brát komu slova z ústj-m das Wort aus dem Munde nehmen

zweit(er,e,es): z druhé ruky zpráva ap.aus zweiter Hand

ablassen: vypustit vzduch z pneumatikydie Luft aus einem Reifen ablassen

aus sein: Oheň dohořel.Das Feuer ist aus.

all: z celého světa, ze všech koutů světaaus aller Welt

bezpečný: dovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

hladovka: protestní hladovkaHungerstreik aus Protest

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

nedostatek: z nedostatku/pro nedostatek důkazůmangels Beweise/aus Mangel an Beweisen

od, ode: od přírodyvon Natur aus

perspektiva: přen. z ptačí perspektivyaus der Vogelperspektive

pohled: z mého pohleduaus meiner Sicht/nach meiner Ansicht

prostředek: z veřejných prostředkůaus öffentlichen Mitteln

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

vadit: To nevadí!(Das) Macht nichts (aus)!

vazba: propustit koho z vazbyj-n aus der Haft entlassen

vězení: utéci z vězeníaus dem Gefängnis ausbrechen

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

blbost: udělat co z blbostietw. aus reiner Dummheit tun

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

burcovat: burcovat ze spánku kohoj-n aus dem Schlaf rütteln

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

donést: donést brambory ze sklepaKartoffeln aus dem Keller holen

dostat se: dostat se z finanční krizeaus der Finanzkrise gelangen

emigrace: vrátit se z emigraceaus der Emigration zurückkommen

hloupost: udělat co z hloupostietw. aus Dummheit machen

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hoch: hoši z naší firmydie Jungen aus unserer Firma

hustě: Vypadá to dost hustě.Das sieht fett aus.

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

imigrant: imigranti z AfrikyImmigranten aus Afrika

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jít: Z hrnce jde pára.Aus dem Topf steigt der Dampf.

koryto: žrát z korytaaus einem Trog fressen

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

matrika: výpis z matrikyAuszug aus dem Personenstandsregister

motat se: Nemotej se mi tady.Geh mir aus dem Weg.

nadějně: Vypadá to nadějně.Das schaut hoffnungsvoll aus.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nefalšovaný: prstýnek z nefalšovaného zlataein Ring aus echtem Gold

nemocnice: propustit koho z nemocnicej-n aus dem Krankenhaus entlassen

nevědomost: spáchat čin z nevědomostieine Tat aus Unkenntnis begehen

odčerpat: Odčerpali vodu ze sklepa.Sie pumpten das Wasser aus dem Keller ab.

odlít: Odlij z kbelíku trochu vody.Schütte ein bisschen Wasser aus dem Eimer ab.

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

okno: dívat se z oknaaus dem Fenster schauen

otráveně: Vypadala otráveně.Sie sah verdrießlich aus.

páchnout: Páchne mu z úst.Er stinkt aus dem Mund.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

plechovka: pivo z plechovkyBier aus der Dose

pocukrovat: Omylem si pocukroval polévku.Aus Versehen überzuckerte er seine Suppe.

podklad: podklad z gumyeine Unterlage aus Gummi

pohnutka: udělat co z osobních pohnuteketw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machen

pojit se: Předložka aus se pojí se třetím pádem.Die Präposition aus regiert den Dativ.

potěšení: dělat co z potěšeníetw. aus Vergnügen tun

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

procitnout: procitnout ze snuaus einem Traum aufwachen

propuštění: propuštění z nemocnicedie Entlassung aus dem Krankenhaus

propuštěný: pacient propuštěný z nemocniceein aus dem Krankenhaus entlassener Patient

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

přitéct: Z hor přitekla do řeky spousta vody.Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.