Hlavní obsah

aus

Předložka; s 3. pád

  • z, ze směrem zevnitř venaus Angst lügenlhát ze strachuaus der Schuleze školydas Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříněaus Gold seinbýt ze zlata

Příslovce

  1. užívá se jako výzva, aby někdo něco ukončil ap.Licht aus!Zhasnout (světlo)!Den Motor aus!Vypnout motor!
  2. von... aus z výchozího boduVon Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Příslovce

  1. etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus hovor.je po čem dovolené ap., co není, co je pryč zásoby ap.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

Vyskytuje se v

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu

Auge: Geh mir aus den Augen!Jdi mi z očí!

aus: von... ausz výchozího bodu

ausbeißen: Da beißt's aus.Skřípe to., Vázne to.

ausgehen: j-m geht der Atem auskomu dochází dech

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

Blitz: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

bringen: j-n aus dem Konzept bringenkoho vyvést z konceptu

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku

dumm: dumm aus dem Anzug guckenčumět jak tele na nový vrata

Erde: etw. Akk aus der Erde stampfenvydupat co ze země vybudovat z ničeho

erst(er,e,es): aus erster Handz první ruky zpráva ap.

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

Feder: nicht aus den Federn kommennevylézat z peřin

Fenster: aus dem Fenster hinausredenmluvit (jako) do zdi

Finger: sich Dat etw. Akk aus den Fingern saugenvycucat si co z prstu vymyslet

Freude: aus Spaß an der Freudejen tak z legrace

Fuge: aus den Fugen gehenrozsypat se, rozklížit se, rozpadat se systém ap.

gehen: j-m aus den Augen gehenkomu sejít z očí

Geld: j-m das Geld aus der Tasche ziehentahat z koho peníze

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Grund: von Grund auf/ausod základu, úplně něco změnit ap.

Hand: aus erster Handz první ruky

Handgelenk: aus dem Handgelenk (heraus)bez přípravy, spatra odpovídat ap.

Häuschen: ganz aus dem Häuschen seinbýt celý bez sebe radostí ap.

heiter: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Herz: aus tiefstem Herzenz celého srdce milovat ap.

Himmel: aus heiterem Himmelz čistého nebe neočekávaně

holen: j-n aus dem Bett holenkoho vytáhnout z postele

Holz: nicht aus Holz seinnebýt z kamene

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Karre: die Karre für j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Kehle: aus voller Kehlez plna hrdla velmi nahlas

Konzept: aus dem Konzept kommenvypadnout z konceptu během proslovu ap.

Kopf: aus dem Kopfnazpaměť, z hlavy

Latschen: aus den Latschen kippenskácet se omdlít

Leibeskräfte: aus Leibeskräftenze všech sil

Leim: aus dem Leim gehenrozpadat se židle ap.

mir: von mir auspro mne za mne

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Ofen: Jetzt ist der Ofen aus!Tady se už nic nedá změnit.

Pappe: nicht von/aus Pappe seinnebýt k zahození, nebýt žádné béčko

Pilz: wie Pilze aus der Erde schießenrůst jako houby po dešti

Prinzip: aus Prinzipz principu, ze zásady

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

Reihe: aus der Reihe tanzenvybočovat z řady

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad

Ruhe: sich nicht aus der Ruhe bringen lassennenechat se vyvést z míry

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

Schneider: aus dem Schneider seinbýt z nejhoršího venku

Seele: aus ganzer Seelez hloubi duše

sich: von sich aussám/sama/samo (od sebe)

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Stand: aus dem Stand (heraus)bez přípravy, spatra

Stegreif: aus dem Stegreifbez přípravy, spatra, improvizovaně přednášet ap.

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Text: aus dem Text kommenztratit nit

Übersee: aus/in/nach Überseeze/v/do zámoří

verlieren: j-n/etw. aus dem Auge verlierenztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informován

voll: aus vollem Halsz plna hrdla

Vorbedacht: aus Vorbedachts rozmyslem, promyšleně

Wasser: wie aus dem Wasser gezogen seinbýt vykoupaný ve vlastním potu

Weg: j-m/etw. aus dem Weg(e) gehenjít komu/čemu z cesty

Welt: aus aller Weltz celého světa přijet ap.

Wind: j-m den Wind aus den Segeln nehmenbrát komu vítr z plachet

Wort: j-m das Wort aus dem Munde nehmenbrát komu slova z úst

zweit(er,e,es): aus zweiter Handz druhé ruky zpráva ap.

ablassen: die Luft aus einem Reifen ablassenvypustit vzduch z pneumatiky

aus sein: Das Feuer ist aus.Oheň dohořel.

all: aus aller Weltz celého světa, ze všech koutů světa

bezpečný: etw. aus sicherer Quelle erfahrendovědět se co z bezpečného pramene

hladovka: Hungerstreik aus Protestprotestní hladovka

hledisko: etw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilenposuzovat co z určitého hlediska

nedostatek: mangels Beweise/aus Mangel an Beweisenz nedostatku/pro nedostatek důkazů

od, ode: von Natur ausod přírody

perspektiva: aus der Vogelperspektivepřen. z ptačí perspektivy

pohled: aus meiner Sicht/nach meiner Ansichtz mého pohledu

prostředek: aus öffentlichen Mittelnz veřejných prostředků

spolehlivý: etw. aus verlässlicher Quelle wissenvědět ze spolehlivých zdrojů co

vadit: (Das) Macht nichts (aus)!To nevadí!

vazba: j-n aus der Haft entlassenpropustit koho z vazby

vězení: aus dem Gefängnis ausbrechenutéci z vězení

vlastní: aus eigener Schuldvlastní vinou

bezvýchodně: Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.Situace vypadá zcela bezvýchodně.

blbost: etw. aus reiner Dummheit tunudělat co z blbosti

bombasticky: Es sieht bombig aus.Vypadá to bombasticky.

burcovat: j-n aus dem Schlaf rüttelnburcovat ze spánku koho

daleko: aus/von nah und fernz blízka i z daleka

délka: In der Länge reicht es nicht aus.Na délku to nevystačí.

donést: Kartoffeln aus dem Keller holendonést brambory ze sklepa

dostat se: aus der Finanzkrise gelangendostat se z finanční krize

emigrace: aus der Emigration zurückkommenvrátit se z emigrace

hloupost: etw. aus Dummheit machenudělat co z hlouposti

hnát se: aus dem Haus stürmenhnát se z domu

hoch: die Jungen aus unserer Firmahoši z naší firmy

hustě: Das sieht fett aus.Vypadá to dost hustě.

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

imigrant: Immigranten aus Afrikaimigranti z Afriky

iniciativa: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jít: Aus dem Topf steigt der Dampf.Z hrnce jde pára.

koryto: aus einem Trog fressenžrát z koryta

lekce: die Vokabeln aus der fünften Lektion lernennaučit se slovíčka z páté lekce

matrika: Auszug aus dem Personenstandsregistervýpis z matriky

motat se: Geh mir aus dem Weg.Nemotej se mi tady.

nadějně: Das schaut hoffnungsvoll aus.Vypadá to nadějně.

napřáhnout: Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.Napřáhl ruku a uhodil.

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

nefalšovaný: ein Ring aus echtem Goldprstýnek z nefalšovaného zlata

nemocnice: j-n aus dem Krankenhaus entlassenpropustit koho z nemocnice

nevědomost: eine Tat aus Unkenntnis begehenspáchat čin z nevědomosti

odčerpat: Sie pumpten das Wasser aus dem Keller ab.Odčerpali vodu ze sklepa.

odlít: Schütte ein bisschen Wasser aus dem Eimer ab.Odlij z kbelíku trochu vody.

odpadat: Der heutige Vortrag fällt aus.Dnešní přednáška odpadá.

odpadnout: Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.Odpolední vyučování dnes odpadne.

okno: aus dem Fenster schauendívat se z okna

otráveně: Sie sah verdrießlich aus.Vypadala otráveně.

páchnout: Er stinkt aus dem Mund.Páchne mu z úst.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

pěkný: Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.Je to odsud pěkný kus cesty.

plechovka: Bier aus der Dosepivo z plechovky

pocukrovat: Aus Versehen überzuckerte er seine Suppe.Omylem si pocukroval polévku.

podklad: eine Unterlage aus Gummipodklad z gumy

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

pojit se: Die Präposition aus regiert den Dativ.Předložka aus se pojí se třetím pádem.

potěšení: etw. aus Vergnügen tundělat co z potěšení

pouhý: etw. aus lauter Freundschaft machendělat co z pouhého přátelství

povolaný: etw. aus berufenem Mund hörenslyšet co z povolaných úst

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

procitnout: aus einem Traum aufwachenprocitnout ze snu

propuštění: die Entlassung aus dem Krankenhauspropuštění z nemocnice

propuštěný: ein aus dem Krankenhaus entlassener Patientpacient propuštěný z nemocnice

přicestovat: Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.Účastníci přicestovali z celého světa.

přičinění: aus eigener Kraftvlastním přičiněním

přitéct: Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.Z hor přitekla do řeky spousta vody.