Hlavní obsah

aus

Předložka; s 3. pád

  • z, ze směrem zevnitř venaus Angst lügenlhát ze strachuaus der Schuleze školydas Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříněaus Gold seinbýt ze zlata

Příslovce

  1. užívá se jako výzva, aby někdo něco ukončil ap.Licht aus!Zhasnout (světlo)!Den Motor aus!Vypnout motor!
  2. von... aus z výchozího boduVon Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Příslovce

  1. etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus hovor.je po čem dovolené ap., co není, co je pryč zásoby ap.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

Vyskytuje se v

all: aus aller Weltz celého světa, ze všech koutů světa

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu

Auge: Geh mir aus den Augen!Jdi mi z očí!

ausbeißen: Da beißt's aus.Skřípe to., Vázne to.

ausgehen: j-m geht der Atem auskomu dochází dech

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

Blitz: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

bringen: j-n aus dem Konzept bringenkoho vyvést z konceptu

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku

Dreck: j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

dumm: dumm aus dem Anzug guckenčumět jak tele na nový vrata

Erde: etw. Akk aus der Erde stampfenvydupat co ze země vybudovat z ničeho

erst(er,e,es): aus erster Handz první ruky zpráva ap.

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

Feder: nicht aus den Federn kommennevylézat z peřin

Fenster: aus dem Fenster hinausredenmluvit (jako) do zdi

Finger: sich Dat etw. Akk aus den Fingern saugenvycucat si co z prstu vymyslet

Freude: aus Spaß an der Freudejen tak z legrace

Fuge: aus den Fugen gehenrozsypat se, rozklížit se, rozpadat se systém ap.

gehen: j-m aus den Augen gehenkomu sejít z očí

Geld: j-m das Geld aus der Tasche ziehentahat z koho peníze

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Grund: von Grund auf/ausod základu, úplně něco změnit ap.

Hand: aus erster Handz první ruky

Handgelenk: aus dem Handgelenk (heraus)bez přípravy, spatra odpovídat ap.

Handgelenk: etw. Akk aus dem Handgelenk schüttelnvysypat co z rukávu odpověď ap.

Häuschen: ganz aus dem Häuschen seinbýt celý bez sebe radostí ap.

heiter: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

heiter: aus heiterem Himmelz čista jasna nečekaně

Herz: aus tiefstem Herzenz celého srdce milovat ap.

Himmel: aus heiterem Himmelz čistého nebe neočekávaně

holen: j-n aus dem Bett holenkoho vytáhnout z postele

Holz: nicht aus Holz seinnebýt z kamene

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Karre: die Karre für j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Kehle: aus voller Kehlez plna hrdla velmi nahlas

Konzept: aus dem Konzept kommenvypadnout z konceptu během proslovu ap.

Kopf: aus dem Kopfnazpaměť, z hlavy

Latschen: aus den Latschen kippenskácet se omdlít

Leibeskräfte: aus Leibeskräftenze všech sil

Leim: aus dem Leim gehenrozpadat se židle ap.

mir: von mir auspro mne za mne

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Ofen: Jetzt ist der Ofen aus!Tady se už nic nedá změnit.

Pappe: nicht von/aus Pappe seinnebýt k zahození, nebýt žádné béčko

Pilz: wie Pilze aus der Erde schießenrůst jako houby po dešti

Prinzip: aus Prinzipz principu, ze zásady

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

Reihe: aus der Reihe tanzenvybočovat z řady

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad

Ruhe: sich nicht aus der Ruhe bringen lassennenechat se vyvést z míry

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

Schneider: aus dem Schneider seinbýt z nejhoršího venku

Seele: aus ganzer Seelez hloubi duše

Seele: sich Dat die Seele aus dem Leib redenvymluvit si duši z těla

sich: von sich aussám/sama/samo (od sebe)

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Stand: aus dem Stand (heraus)bez přípravy, spatra

Stegreif: aus dem Stegreifbez přípravy, spatra, improvizovaně přednášet ap.

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

Tasche: j-m etw. Akk aus der Tasche ziehenvytáhnout co z koho peníze z rodičů ap.

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Text: aus dem Text kommenztratit nit

Text: j-n aus dem Text bringenvyvést koho z konceptu

Übersee: aus/in/nach Überseeze/v/do zámoří

verlieren: j-n/etw. aus dem Auge verlierenztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informován

voll: aus vollem Halsz plna hrdla

Vorbedacht: aus Vorbedachts rozmyslem, promyšleně

Wasser: wie aus dem Wasser gezogen seinbýt vykoupaný ve vlastním potu

Weg: j-m/etw. aus dem Weg(e) gehenjít komu/čemu z cesty

Weg: etw. Akk aus dem Weg(e) räumenodstranit co z cesty překážku ap.

Weg: j-n aus dem Weg(e) räumenodstranit koho (z cesty) zabít

Welt: aus aller Weltz celého světa přijet ap.

Welt: nicht aus der Welt seinnebýt na konci světa

Welt: etw. Akk aus der Welt schaffensprovodit co ze světa

Wind: j-m den Wind aus den Segeln nehmenbrát komu vítr z plachet