Hlavní obsah

Stand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. stoj, stáníaus dem Stand springenskákat ze stojeeinen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj
  2. stanoviště, stání taxíků ap.
  3. střelecké stanoviště, střelnice
  4. (prodejní) stánek/krámekein Stand mit Süßigkeitenstánek se sladkostmi
  5. box (ve stáji), stání
  6. stav, úroveň vývoje ap.der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumuDer Garten ist in gutem Stand.Zahrádka je v dobrém stavu.
  7. (rodinný) stav
  8. postavení, stav v práci
  9. stav, společenská třída

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. aus dem Stand (heraus) hovor.bez přípravy, spatra

Vyskytuje se v

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán

allein: allein stehenbýt sólo

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tu jak zmoklá slepice.

Ding: über den Dingen stehenbýt nad věcí

Flamme: in (hellen) Flammen stehenbýt/stát v plamenech

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

Grab: mit einem Fuß/Bein im Grabe stehenbýt jednou nohou v hrobě

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Kante: auf der Kante (stehen)(mít) na kahánku

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Matte: auf der Matte stehenbýt připravený/nachystaný brzy ráno ap.

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Pantoffel: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Pate: bei etw. Pate stehenbýt kmotrem čeho

Plan: auf dem Plan stehenbýt v plánu

Posten: auf verlorenem Posten stehenbojovat předem prohranou bitvu

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Programm: auf dem Programm stehenbýt na programu naplánované

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Schatten: in j-s Schatten stehenstát v čím stínu

Scheideweg: am Scheideweg stehenstát na životní křižovatce

Scheiße: j-m steht die Scheiße bis zum Halskdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po uši

Schlauch: auf dem Schlauch stehenstát si na vedení

Schmiere: Schmiere stehenhlídat, strážit, dělat zeď

Spiel: auf dem Spiel stehenbýt ve hře

Stand: aus dem Stand (heraus)bez přípravy, spatra

stehen: sich stehenirgendwie stát si, dařit se jak finančně

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

teuer: j-n, j-m teuer zu stehen kommenpřijít koho draze

Tür: etw. Nom steht vor der Türco je za dveřmi Vánoce ap.

Vordergrund: im Vordergrund stehenstát v popředí

Wasser: das Wasser steht j-m bis zum Halskomu teče (voda) do bot

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kauf: zum Kauf stehenbýt na prodej

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Verbindung: mit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

Anklage: unter Anklage stehenbýt obviněný

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

Befehl: unter j-s Befehl stehenbýt pod velením koho

Beruf: im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Beziehung: in Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

Brand: in Brand stehenhořet, být v ohni

Brett: auf den Brettern stehenstát na prknech

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

damit: Wie steht's damit?Jak to s tím vypadá?

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

Druck: unter Druck stehenbýt pod tlakem

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Gefängnis: Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.

gegenüber: Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.

Korrespondenz: mit j-m in Korrespondenz stehenbýt s kým v písemném styku

nachstehen: Er steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

Alkohol: unter Alkohol stehenbýt pod vlivem alkoholu

dispozice: zur Verfügung stehenbýt k dispozici

fronta: in der Schlange stehenstát ve frontě

písemný: im Schriftverkehr mit j-m stehenudržovat písemný styk s kým

pozornost: im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehenbýt středem pozornosti

práh: an der Schwelle zum Tod stehenpřen. být na prahu života

proud: etw. steht unter Stromco je pod proudem

stát: Wache stehenstát na stráži

vzhůru: etw. steht auf dem Kopf, etw. geht rundco je vzhůru nohama

bariéra: hinter der Barriere stehenstát za bariérou

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

dál: Er steht ein Stück weiter.Stojí o kus dál.

dlužník: Ich stehe in Ihrer Schuld.Zůstávám vaším dlužníkem.

docela: Das steht dir ganz gut.Docela ti to sluší.

finále: im Finale stehenbýt ve finále

hned: Er stand gleich daneben.Stál hned vedle.

hnutí: regungslos stehenstát bez hnutí

hrbit se: Steh gerade!Nehrb se! stůj rovně

moc: Das steht nicht in meiner Macht.To není v mé moci.

moct: Hier dürfen Sie nicht stehen.Tady nemůžete stát.

napětí: unter ständigem Stress stehenžít v neustálém napětí

napravo: rechts vom Fenster stehenstát napravo od okna

naráz: Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.Auto naráz zastavilo.

nastojato: etw. stehend aufbewahrenskladovat co nastojato

nejistý: auf unsicheren Beinen stehenstát na nejistých nohou

netrhnout se: Im Büro stehen die Telefone nicht still.V kanceláři se telefony netrhnou.

ohromně: Heute steht es dir großartig.Ohromně ti to dnes sluší.

okolo: Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.Stál uprostřed, ostatní okolo.

pás: im Wasser bis zur Taille stehenstát ve vodě po pás

pasovat: Das passt/steht dir gut.To ti pasuje.

periferie: am Rande der Interessen stehenbýt na periferii zájmů

pod, pode: unter Strom stehenbýt pod proudem

proti: Sie standen sich gegenüber.Stáli proti sobě.

před, přede: vor der Wahl stehenstát před volbou

překážet: Steh nicht im Weg rum!Nepřekážej tady!

při: Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.Jsem při tobě.

přímo: gerade stehenstát přímo

pult: hinter dem Ladentisch stehenstát za pultem

seknout: Das neue Kleid steht dir!Ty nové šaty ti seknou!

stráž: Wache stehenstát na stráži

svíčka: kerzengerade stehenstát rovně jako svíčka

sypat: Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.Počítačová firma dnes dobře sype.

šok: unter Schock stehenbýt v šoku

špička: auf den Zehen stehenstát na špičkách

těsně: Sie standen eng nebeneinander.Stáli těsně vedle sebe.

tón: Ihm stehen warme Farbtöne.Sluší mu teplé tóny.

uprostřed: in der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehenstát uprostřed náměstí

ustálit se: Der Zeiger der Waage blieb stehen.Ručička váhy se ustálila.

vést si: sich gut stehenvést si slušně

vevnitř: innerhalb etw. Gen stehenstát vevnitř čeho

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

vypnout: Er machte den Wecker aus und stand auf.Vypnul budík a vstal.

vystát: in einer langen Schlange stehenvystát dlouhou frontu

záda: Sie standen Rücken an Rücken.Stáli zády k sobě.

zástup: in Reihe stehenstát v zástupu

zle: Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.Vede se mu zle.

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

debata: Das steht nicht zur Debatte.hovor. To je bez debaty.

dveře: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře otevřené

hrom: Er stand da wie vom Blitz getroffen.Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

kolébka: an der Wiege etw. Gen stehenpřen. stát u kolébky čeho

kontrola: unter Kontrolle stehenbýt pod kontrolou

korespondence: mit j-m im Briefwechsel stehenvést korespondenci s kým

noha: auf wackeligen Beinen stehenstát na hliněných nohou

pozadí: im Hintergrund etw. Dat stehenstát v pozadí čeho

psát: Das steht fest!To si piš!

rozum: Da bleibt einem der Verstand stehen.Zůstává nad tím rozum stát.