Hlavní obsah

Bude

Vyskytuje se v

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

an: an etw. Dat schuld seinbýt vinný čím

auf: auf der Post seinbýt na poště

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

aus: aus Gold seinbýt ze zlata

aus sein: Das Radio ist aus.Rádio je vypnuté.

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

äußerst: äußerst unpassend seinbýt krajně nevhodné

ausstatten: mit Talent ausgestattet seinbýt obdařen talentem

behaart: stark behaart seinbýt silně ochlupený

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

beständig: gegen Hitze/Wasser beständig seinbýt odolný vůči horku/vodě

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

dagegen: dagegen seinbýt proti nesouhlasit

daheim: daheim seinbýt doma

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

dankbar: für etw. dankbar seinza co být vděčný

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

dezent: dezent eingerichtet seinbýt vkusně zařízený

drinnen: drinnen seinbýt doma

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

einig: sich mit j-m über etw. einig seinbýt zajedno s kým v čem

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

abbauen: Das Defizit wurde abgebaut.Deficit byl snížen.

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

Abfall: Das kommt in den Abfall.To je na vyhození.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

abkehren: Ich kehrte mich von ihr ab.Odvrátila jsem se od ní.

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

abnorm: abnormen Ehrgeiz habenbýt chorobně ctižádostivý

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

abreiben: Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.Očistil jsem si ruce o kalhoty.

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

abschließen: Die Tür war abgeschlossen.Dveře byly zamčené.

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

absetzen: Die Regierung wurde abgesetzt.Vláda byla odvolána.

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

all: Das ist alles.To je vše.

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Amt: im Amt seinbýt ve funkci

anbieten: Ich bot mich zum Vorlesen an.Nabídl jsem se, že budu předčítat.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

angeblich: Sie waren angeblich verheiratet.Údajně byli sezdáni.

angehen: Das geht mich nichts an.Do toho mi nic není., To se mě netýká.

angewöhnen: Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.Navykl jsem děti dochvilnosti.

angreifen: Der Redner wurde scharf angegriffen.Řečník byl ostře napaden.

anhalten: von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkou

Anklage: unter Anklage stehenbýt obviněný

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

anschaffen: Ich habe mir einen Fernseher angeschafft.Pořídila jsem si televizi.

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

Apparat: Wer ist am Apparat?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

Arbeit: auf Arbeit seinbýt v práci

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

ärgern: Ich habe mich über ihn geärgert.Zlobila jsem se na něj.

arm: Das Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.

ärmlich: ärmlich gekleidet seinbýt chudobně oblečen

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

artig: Sei artig!Buď poslušný!

aufblähen: Der Bauch des Babys war völlig aufgebläht.Bříško miminka bylo úplně nadmuté.

auffallen: Bloß nicht auffallen!Jen nebýt nápadný!

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!