Hlavní obsah

Antwort

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. odpověď ústní či písemnáEs bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.
  2. auf etw. Akk reakce, odezva, odpověď na co

Vyskytuje se v

geben: j-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komu

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

dovolávat se: dovolávat se odpovědiauf die Antwort dringen

fádně: fádně odpovědět komuj-m eine matte Antwort geben

kladný: kladná odpověďeine positive Antwort

lakonický: lakonická odpověďeine lakonische Antwort

lapidární: lapidární odpověďlapidare Antwort

lítostný: lítostná odpověďeine reuige Antwort

negativní: negativní odpověďnegative Antwort

neslaný: taková neslaná odpověďso eine leere Antwort

odmítavý: odmítavá odpověďabschlagende Antwort

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

plácnout: plácnout odpověďmit einer Antwort herausplatzen

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

pohotový: pohotová odpověď na coschlagfertige Antwort auf etw.

popletený: popletené odpovědiverworrene Antworten

promptní: promptní odpověďprompte Antwort

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

rázný: rázná odpověďeine entschiedene Antwort

roztržitý: dát komu roztržitou odpověďj-m eine fahrige Antwort geben

spolknout: spolknout odpověďdie Antwort verschlucken

sugerovat: sugerovat komu odpověďj-m eine Antwort suggerieren

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

určitý: dát určitou odpověďeine bestimmte Antwort geben

vágní: vágní odpověďeine vage Antwort

vypáčit: vypáčit z koho odpověďaus j-m die Antwort herausholen

výstižný: výstižná odpověďeine treffende Antwort

vyštěknout: Vyštěkla svoji odpověď.Sie stieß ihre Antwort aus.

zavěsit: Bez odpovědi zavěsil.Er hat ohne Antwort aufgehängt.

zneklidnit: Jeho odpověď mě zneklidnila.Seine Antwort hat mich beunruhigt.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.