Hlavní obsah

laden

Slovesolädt, lud, h. geladen

  1. naložit/nakládat uhlí ap.einen Waggon mit Kisten ladennaložit vagon bednami
  2. etw. Akk aus etw. vyložit, složit co z čeho zboží ap.die Kisten aus dem Waggon ladenvyložit bedny z vagonu
  3. nabít/nabíjet, ládovat zbraň ap.
  4. nabít, dobít mobilní telefon ap.eine Batterie ladennabít baterii
  5. auf sich laden form.naložit na sebe vinu ap.

Slovesolädt/zast. ladet, lud, h. geladen

  1. kniž.pozvat, přizvatj-n zu sich ladenpozvat koho k sobě
  2. práv.předvolat svědky ap.Er wurde vor Gericht geladen.Byl předvolán k soudu.

Der, podstatné jméno~s, -ä-/řidč. ~

  1. Der Laden läuft. hovor.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Vyskytuje se v

laden: auf sich ladennaložit na sebe vinu ap.

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

einladen: Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.

elektrisch: elektrisch geladen seinbýt elektricky nabitý

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

sollen: Der Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

aktualizovat: die Webseite neu ladenvýp. aktualizovat webovou stránku

kule: die Waffe mit Kugeln ladennabít zbraň kulemi

mobil: das Handy ladennabít mobil

nabitý: mit Energie geladen sein, voller Energie steckenpřen. být nabitý energií

sezvat: Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.Sezval jsem známé na večeři.

vybít: eine Batterie entladen und ladenvybít a nabít baterii