Hlavní obsah

sollen

Způsobové slovesosoll, sollte, hat sollen

  1. mít povinnostEr sollte dir helfen.Měl ti pomoci.Ich soll ihn vom Bahnhof abholen.Mám ho vyzvednout na nádraží.
  2. ve spojení s infinitivem vyjadřuje řečnickou nebo nezdvořilou otázku, se záporem vyjadřuje zákazhovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?
  3. ve spojení s infinitivem vyjadřuje výzvu(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.
  4. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření předpokládaného chování nebo jednánímítDie Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.
  5. vyjadřuje skutečnost, že je něco žádoucí, správné, vhodné ap.Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.
  6. užívá se k vyjádření teoretické možnostiSollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.
  7. užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření neověřené informaceDer Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

Slovesosoll, sollte, hat gesollt

  1. vyjadřuje hněv, rozhořčeníužívá se jako plnovýznamové sloveso
  2. patřit, přijít, náležetužívá se jako plnovýznamové slovesoDas Bett soll ans Fenster.Postel přijde k oknu.Sie soll aufs Gymnasium.Půjde na gymnázium.

Vyskytuje se v

kennenlernen: Du sollst mich (noch) kennenlernen!To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!

Kuckuck: Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!Vem tě čert!, Aby tě kat spral!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Teufel: Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

bieten: Das solltest du dir nicht bieten lassen!To by sis neměl nechat líbit!

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

büßen: Das soll er (mir) büßen!To si odpyká!, To mi draze zaplatí!

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

hinbringen: Soll ich dich hinbringen?Mám tě tam zavést?

hinsetzen: Wo soll ich mich hinsetzen?Kam se mám posadit?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

kudy: Welchen Weg soll ich gehen?Kudy mám jít?

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

mít: Du sollst rechtzeitig kommen.Máš chodit včas.

nakdy: Für wann soll ich die Karten kaufen?Nakdy mám koupit lístky?

nechat: Das sollt ihr mir überlassen.To nechte na mně.

nechť: Sag ihm, er soll sofort herkommen!Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?

odkud: Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

odpykat: Das sollst du büßen.To si odpykáš.

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

prý: Er soll krank sein.Je prý nemocen.

pykat: Das sollst du büßen!Za to budeš pykat!

sněžit: Es soll morgen schneien.Zítra má sněžit.

strana: In welche Richtung soll ich gehen?Na kterou stranu mám jít?

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

tu: Er soll hier bleiben.Ať tu zůstane.

vyléčit se: Du solltest dich endlich richtig auskurieren.Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.

vyvléct se: Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.Nevěděl, jak se má vyvléct.

čert: Der Teufel soll es holen!Vem to čert!

ďas: Der Teufel soll es holen!expr. Vem to ďas.

den: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.Nechval dne před večerem.

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?