Hlavní obsah

voll

Vyskytuje se v

brechen: zum Brechen/brechend voll seinbýt plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.

Buckel: den Buckel voll kriegendostat na hubu

da sein: voll da seinbýt v kondici

gerammelt: gerammelt vollplný k prasknutí, přeplněný, nacpaný lidmi ap.

Hals: den Hals nicht voll kriegen (können)nemít dost

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Hose: j-s Hosen sind vollkdo má plné kalhoty strachem

Kehle: aus voller Kehlez plna hrdla velmi nahlas

Nase: von j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll habenmít plné zuby koho/čeho

nehmen: j-n nicht für voll nehmennebrat koho vážně

Pulle: volle Pullena plný pecky, na plný kule

Schnauze: von j-m/etw. die Schnauze voll habenmít plné zuby koho/čeho

Stall: ein ganzer Stall voll Kinderdětí jako smetí, kupa dětí

tun: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Tüte: angeben wie eine Tüte voll Mückenvychloubat se do nebe

voll: aus vollem Halsz plna hrdla

Zug: etw. Akk in vollen Zügen genießenužívat si čeho plnými doušky

Höhe: in voller Höhev plné výši zaplatit ap.

aufladen: den Wagen voll aufladenplně naložit vůz

belegen: Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.

Blüte: voll entfaltete/duftende Blütenúplně rozvinuté/vonící květy

bringen: Das bringts (voll)!To je super!

Deckung: Volle Deckung!Kryj(te) se!, Krýt se!

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Eimer: ein Eimer voll Milchvědro plné mléka

einladen: Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

lachen: aus vollem Halse lachensmát se z plna hrdla

Sack: přen. ein Sack voll Geldpytel peněz

sein: voller Erwartung seinbýt plný očekávání

Sorge: voller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostí

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí

umwerfen: ein volles Glas Wein umwerfenpřevrhnout skleničku plnou vína

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

vertrauen: j-m voll vertrauenplně důvěřovat komu

voller: ein Korb voller Äpfelkoš plný jablek

Wucht: mit voller Wuchtplnou silou

Zuversicht: voll(er) Zuversicht seinbýt plný naděje

napětí: j-m/etw. voller Spannung zuhörennaslouchat komu/čemu s napětím

naplno: voll laufenjít naplno

plný: einen vollen Magen habenmít plný žaludek

rychlost: in voller Fahrtv plné rychlosti

tempo: mit vollem Tempoplným tempem

celý: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat celým jménem

dolík: die Fahrbahn voll von Vertiefungenvozovka plná dolíků

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

chyták: Der Test war voll von Fallen.Test byl plný chytáků.

jeden, jedna, jedno: Der Baum ist voller Blüten.Strom je jeden květ.

nabitý: mit Energie geladen sein, voller Energie steckenpřen. být nabitý energií

nacpaný: Der Waggon ist gerammelt voll.Vagon je nacpaný.

naděje: voller Zuversicht seinbýt plný naděje

nádhera: in voller Herrlichkeit/Pracht erscheinenobjevit se v plné nádheře

narvaný: Der Bus ist brechend voll.Autobus je narvaný k prasknutí.

obdiv: etw. voller Bewunderung betrachtenpozorovat co pln obdivu

oheň: voll Feuer seinbýt plný ohně

plně: voll ausgestattetplně vybavený

plno: Der Saal war voll.V sále bylo plno.

podělaný: Er hat gleich die Hosen voll!Ze všeho je hned podělaný!

právem: sich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenstěžovat si na koho/co plným právem

prd: Es ist voll Kacke.Stojí to za prd.

převrhnout: Sie stürzte einen vollen Eimer um.Převrhla plný kbelík.

publikovat: Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.Smlouva byla publikována v plném znění.

pusa: mit vollem Mund sprechenmluvit s plnou pusou

říct: j-m die volle Wahrheit sagenkomu říci celou pravdu

úplný: volle Versionúplná verze

zabrzdit: an der Kreuzung voll bremsenprudce zabrzdit na křižovatce

záplata: Wäsche voller Flickenprádlo samá záplata

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

díra: voller Löcher seinbýt samá díra

dluh: den Buckel voll Schulden habentopit se v dluzích

hrdlo: aus voller Kehle/aus vollem Halse schreienkřičet z plna hrdla

kalhoty: die Hosen voll habenmít plné kalhoty

obrátka: auf vollen Touren laufenjet na plné obrátky

ohánět se: alle Hände voll zu tun habenmít se co ohánět

otáčet se: Er hat immer alle Hände voll zu tun.Má se pořád co otáčet.

plyn: volles Rohr fahren, mit Vollgas fahrenjet na plný plyn

práce: mit etw. alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce s čím

ruka: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

zub: von j-m/etw. die Nase voll habenmít koho/čeho plné zuby

bersten: (bis) zum Bersten voll/gefülltnacpaný/plný k prasknutí