Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtuzweimaldvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

Vyskytuje se v

průběh: innerhalb von zwei Wochenv průběhu dvou týdnů

asistence: sich zwei Assists zuschreibensport. připsat si dvě asistence

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

být: Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.Jsou dvě možnosti.

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

deci: zwei Dezi Weindvě deci vína

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

dvojmo: doppelt sehenhovor. vidět dvojmo

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

kopa: zwei Schock Eierdvě kopy vajec

krátit: einen Bruch mit 2 kürzenkrátit zlomek dvěma

léto: vor zwei Jahrenpřed dvěma lety

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

na: für zwei Wochen nach Rumänien fahrenjet na dva týdny do Rumunska

najednou: zwei Freundinnen zugleich habenmít dvě přítelkyně najednou

nálev: Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.Možno připravit dva až tři nálevy.

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

oba, obě: in beiden Fällenv obou případech

obměna: die Geschichte in zwei Variationenpříběh ve dvou obměnách

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

odměřit: zwei Meter Stoff abmessenodměřit dva metry látky

opačný: zwei Gegenpoledva opačné póly

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

plus: zwei plus dreidvě plus tři

po: auf beiden Seitenpo obou stranách

pobízet: Er ließ sich nicht zweimal auffordern.Nenechal se dvakrát pobízet.

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

prázdniny: zwei Monate Feriendva měsíce prázdnin

prolínat se: Diese zwei Methoden überschneiden sich.Tyto dvě metody se navzájem prolínají.

půlka: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit na dvě půlky co

rozmíchat: zwei Löffel Quark in der Milch verrührenrozmíchat dvě lžíce tvarohu v mléce

různý: zwei unterschiedliche Temperamentedvě různé povahy

slepý: auf beiden Augen blindslepý na obě oči

směna: in zwei Schichten arbeitenpracovat na dvě směny

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

strana: zu beiden Seiten der Straßepo obou stranách ulice

svázat: zwei Spagate verknotensvázat uzlem dva špagáty

šířka: Es misst zwei Meter in der Breite.Měří to dva metry na šířku.

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

třeba: Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.

týden: zweimal pro Wochedvakrát za týden

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky

úročit: die Einlage mit zwei Prozent verzinsenúročit vklad dvěma procenty

vdovec: ein Witwer mit zwei Kindernvdovec se dvěma dětmi

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

vrazit: Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.Vrazil mu do ruky dvě jablka.

vyhořet: Wir sind schon zweimal abgebrannt.Už jsme dvakrát vyhořeli.

vytisknout: Druck mir die Seite zweimal aus.Vytiskni mi tu stránku dvakrát.

vyučovat: Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.Již dva roky vyučuje angličtinu.

záchranář: Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.

zamluvit: einen Tisch für zwei reservierenzamluvit stůl pro dva

zápolit: Die beiden rangen miteinander.Ti dva spolu zápolili.

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

jednou: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř, jednou řež.

levý: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

oko: auf beiden Augen blind seinbýt na obě oči slepý

rána: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenpřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva

řezat: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř a jednou řež.

sedět: zwischen zwei Stühlen sitzensedět na dvou židlích

zamhouřit: beide Augen zudrückenzamhouřit obě oči

želízko: zwei Eisen im Feuer habenmít dvě želízka v ohni

doppelt: doppelt so oftdvakrát tak často

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

in: in zwei Wochenza dva týdny

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zu zweitpo dvou

zwei: wir zweimy dva

beide: meine beiden Töchterobě mé dcery

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

dva, dvě: zweihundertdvě stě

darin: ein Nest mit zwei Jungen darinhnízdo se dvěma mláďaty

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

erblinden: auf beiden Augen erblindenoslepnout na obě oči

Fass: zwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

halten: etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukama

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

necken: Die beiden necken sich gern.Oba se rádi škádlí.

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

reimen: Die beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

Rekord: Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.Zlepšil svůj rekord o dva metry.

schmieren: Die beiden Polizisten waren geschmiert worden.Oba policisté byli podplacení.

Seite: die beiden Seiten einer Münzeobě strany mince

sie: Schmids kommen beide, er und sie.Schmidovi přijdou oba, on i ona.

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

Stück: zwei Stück Seifedvě mýdla

Teil: Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.

überschlagen: Der Wagen überschlug sich zweimal.Vůz se dvakrát převrátil.

umwandeln: Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.Obě se od základů změnily.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterscheiden: Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?V čem se obě metody liší?

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

Zeile: zwei Zeilen Zwischenraumdva řádky mezera

zweigleisig: obv. hanl. zweigleisig fahrenhrát na dvě strany

zweimal: zweimal täglichdvakrát denně