Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtuzweimaldvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

Vyskytuje se v

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

pobízet: Nenechal se dvakrát pobízet.Er ließ sich nicht zweimal auffordern.

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

týden: dvakrát za týdenzweimal pro Woche

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyhořet: Už jsme dvakrát vyhořeli.Wir sind schon zweimal abgebrannt.

vytisknout: Vytiskni mi tu stránku dvakrát.Druck mir die Seite zweimal aus.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

zamhouřit: zamhouřit obě očibeide Augen zudrücken

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

dva, dvě: dvě stězweihundert