Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) nachpo oběděnach dem MittagessenOdpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.Už je po všem.Alles ist schon vorbei.Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.
 2. (o části) -weisevydávat jídlo po částechdas Essen portionsweise ausgebenchodit po třechzu dritt gehen
 3. (za kus ap.) jeDostali po stovce.Sie bekamen je einen Hunderter.
 4. (po povrchu ap.) über, auf, durchchodit po políchdurch die Felder streifenpohladit koho po vlasechj-m über das Haar streichenpo obou stranáchauf beiden Seiten
 5. (až) po (vyjádření meze) (bis) an, (bis) über, (bis) zuvězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee steckenzamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt
 6. (kolikáté) zupo prvézum ersten Malpo každéjedes Malpo několikátémehrmals
 7. (během, v průběhu) langpo celý denden ganzen Tag langNapadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.
 8. (směřování pohybu) nachlapat po dechunach Luft schnappen
 9. (snaha, touha ap.) nach
 10. (původce, příčina, zdroj) nachzdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben
 11. (stejně, ve shodě) nach
 12. (prostředek uskutečnění) über
 13. (pokud jde o)hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?
 14. (podle znaku, měřítka) nach

Vyskytuje se v

acht: v/po osmi lidechzu acht

aufwärts: jet po řece proti proudueinen Fluss aufwärts fahren

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Christus: před Kristem/po Kristuvor/nach Christus

direkt: jet na dovolenou hned po operacidirekt nach der Operation in den Urlaub fahren

durch: putovat po Bavorskudurch Bayern wandern

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

für: den za dnem, den po dniTag für Tag

hinab: dolů po řece/proududen Fluss hinab

hinauf: nahoru po řece/proududen Fluss hinauf

Hinsicht: po této stráncein dieser Hinsicht

je: kus po pěti korunáchfünf Kronen je Stück

kopfüber: skočit do vody po hlavěkopfüber ins Wasser springen

Körper: třást se po celém těleam ganzen Körper zittern

kriechen: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

literweise: prodávat jen po litrechnur literweise verkaufen

mit: jet po větrumit dem Wind fahren

nach: po hádcenach dem Streit

paarweise: koupit co po dvouetw. paarweise kaufen

reihum: ptát se jednoho po druhémreihum fragen

Strom: po/proti proudumit dem/gegen den Strom

verkatert: mít kocovinu, být po opiciverkatert sein

zu: po pravicizur Rechten

zwei: po dvouzu zweit

Ablauf: po vypršení platnosti vízanach Ablauf des Visums

achsweise: měnit pneumatiky postupně po nápraváchachsweise die Reifen wechseln

alledem: po tom všemnach alledem

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

begehen: chodit po cestě/polieinen Weg/ein Feld begehen

bekümmern: Co je Vám do toho/po tom?Was bekümmert Sie das?

benennen: pojmenovat dceru po matcedie Tochter nach ihrer Mutter benennen

bewerfen: házet po kamarádovi sněhové kouleden Freund mit Schneebällen bewerfen

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

danach: Uviděla lano a sáhla po něm.Sie sah das Seil und griff danach.

durchgehen: projít co bod po bodu/slovo od slovaetw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehen

durchschlagen: Po válce se jen bídně protloukali (životem).Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.

Dutzend: po tuctechin/zu Dutzenden

einschließlich: Čtěte až po stranu 15 včetně.Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.

eiskalt: komu je úzko/běhá mráz po zádechpřen. j-m wird eiskalt

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

erben: zdědit pozemek po strýciein Grundstück von dem Onkel erben

fahnden: pátrat po teroristechnach Terroristen fahnden

fassen: sáhnout po sklenicinach einem Glas fassen

Feierabend: Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.Nach Feierabend gehe ich einkaufen.

forschen: pátrat po pravděnach der Wahrheit forschen

fragen: Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?Hat jemand nach mir gefragt?

fügen: Po počátečním odporu se podrobila.Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.

ganztägig: mít otevřeno (po) celý denganztägig geöffnet sein

greifen: sáhnout po cigaretě/láhvizur Zigarette/Flasche greifen

hauen: poplácat koho přátelsky po ramenij-m freundschaftlich auf die Schulter hauen

herumdrücken: potloukat se po ulici/lokálechsich auf der Straße/in Lokalen herumdrücken

herumlungern: potloukat se po uliciauf der Straße herumlungern

herunterkommen: sejít dolů po schodechdie Treppe herunterkommen

hindurch: po celou nocdie ganze Nacht hindurch

hinter: přijít na řadu po komhinter j-m an die Reihe kommen

hochsteigen: stoupat nahoru po žebříkudie Leiter hochsteigen

Jahrhundert: 5. století před Kristem/po Kristudas 5. Jahrhundert vor/nach Christus

Kehle: Pes mu skočil po krku.Der Hund sprang ihm an die Kehle.

kehren: Plachta se obrací po větru.Das Segel kehrt sich nach dem Wind.

laufen: chodit po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her laufen

Leib: třást se po celém těleam ganzen Leib zittern

Mitternacht: o/kolem/po půlnocium/gegen/nach Mitternacht

müde: Všichni byli po cestě velmi unavení.Alle waren nach der Reise sehr müde.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras

nachsitzen: nechat žáky po školedie Schüler nachsitzen lassen

nesteln: šmátrat po zipu/knoflícícham Reißverschluss/an den Knöpfen nesteln

reichen: Kabát jí sahal až po kolena.Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.

reiflich: po zralém uváženínach reiflicher Überlegung

Ruf: volání po svoboděder Ruf nach Freiheit

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

Schiene: jezdit po kolej(nic)íchauf Schienen rollen

Schrei: volání po pomstěder Schrei nach Rache

schreien: volat po pomstěnach Rache schreien

Sehnsucht: neukojená touha po lásceeine ungestillte Sehnsucht nach Liebe

streichen: pohladit koho po rucej-n über die Hand streichen

Sucht: touha po penězíchdie Sucht nach Geld

Tisch: před jídlem/u jídla/po jídlevor/bei/nach Tisch

trachten: dychtit po slávěnach Ruhm trachten

überlaufen: Běhá mi mráz po zádech.Es überläuft mich eiskalt.

Uhr: po celý den, nonstophovor. rund um die Uhr

umziehen: převléci se po prácisich nach der Arbeit umziehen

verbleiben: Po srážce daní Vám zůstává ještě 100 euro.Nach Abzug der Steuern verbleiben Ihnen noch 100 Euro.

Vorlage: obdržet co pouze po předložení stvrzenkyetw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten

vorüber: Je po bouřce.Das Gewitter ist vorüber.

Gäu: pást po ženáchins Gäu gehen

bedlivý: po bedlivé úvazenach sorgsamer Abwägung

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

domov: touha po domovědas Heimweh

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

belhat (se): Belhal se po pokoji.Er ist durchs Zimmer gehumpelt.

bláznit: Blázní po čokoládě.Er ist verrückt nach Schokolade.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

celý: po celý denden ganzen Tag

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dohoda: po předchozí dohoděnach vorheriger Vereinbarung

dolít: Dolil šálek po okraj.Er goss die Tasse randvoll.

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hladový: hladový po penězíchgeldgierig

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

hmatat: hmatat po klicenach der Klinke tasten

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

jízda: okružní jízda po městědie Stadtrundfahrt

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

dech: lapat po dechunach Luft schnappen

déšť: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

houba: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

hovno: Po tom je ti hovno.Das geht dich einen Scheißdreck an.

jít: jít po špičkáchauf Zehenspitzen gehen