Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) nachpo oběděnach dem MittagessenOdpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.Už je po všem.Alles ist schon vorbei.Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.
 2. (o části) -weisevydávat jídlo po částechdas Essen portionsweise ausgebenchodit po třechzu dritt gehen
 3. (za kus ap.) jeDostali po stovce.Sie bekamen je einen Hunderter.
 4. (po povrchu ap.) über, auf, durchchodit po políchdurch die Felder streifenpohladit koho po vlasechj-m über das Haar streichenpo obou stranáchauf beiden Seiten
 5. (až) po (vyjádření meze) (bis) an, (bis) über, (bis) zuvězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee steckenzamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt
 6. (kolikáté) zupo prvézum ersten Malpo každéjedes Malpo několikátémehrmals
 7. (během, v průběhu) langpo celý denden ganzen Tag langNapadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.
 8. (směřování pohybu) nachlapat po dechunach Luft schnappen
 9. (snaha, touha ap.) nach
 10. (původce, příčina, zdroj) nachzdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben
 11. (stejně, ve shodě) nach
 12. (prostředek uskutečnění) über
 13. (pokud jde o)hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?
 14. (podle znaku, měřítka) nach

Vyskytuje se v

bedlivý: po bedlivé úvazenach sorgsamer Abwägung

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

domov: touha po domovědas Heimweh

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

belhat (se): Belhal se po pokoji.Er ist durchs Zimmer gehumpelt.

bláznit: Blázní po čokoládě.Er ist verrückt nach Schokolade.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

být: Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.

celý: po celý denden ganzen Tag

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dohoda: po předchozí dohoděnach vorheriger Vereinbarung

dolít: Dolil šálek po okraj.Er goss die Tasse randvoll.

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hladový: hladový po penězíchgeldgierig

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

hmatat: hmatat po klicenach der Klinke tasten

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

jízda: okružní jízda po městědie Stadtrundfahrt

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

dech: lapat po dechunach Luft schnappen

déšť: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

houba: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

hovno: Po tom je ti hovno.Das geht dich einen Scheißdreck an.

jít: jít po špičkáchauf Zehenspitzen gehen

acht: zu achtv/po osmi lidech

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

durch: durch Bayern wandernputovat po Bavorsku

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

für: Tag für Tagden za dnem, den po dni

hinab: den Fluss hinabdolů po řece/proudu

hinauf: den Fluss hinaufnahoru po řece/proudu

Hinsicht: in dieser Hinsichtpo této stránce

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

kopfüber: kopfüber ins Wasser springenskočit do vody po hlavě

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

kriechen: auf dem Bauch kriechenplazit se po břiše

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nach: nach dem Streitpo hádce

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

nach: Fischfilet nach Wiener Artrybí filé po vídeňsku

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

Strom: mit dem/gegen den Strompo/proti proudu

verkatert: verkatert seinmít kocovinu, být po opici

zu: zur Rechtenpo pravici

zu: zu zweitpo dvou

zu: zu Tausendenpo tisících

zu: zu 2 Euroza 2 eura, po 2 eurech

zwei: zu zweitpo dvou

Ablauf: nach Ablauf des Visumspo vypršení platnosti víza

achsweise: achsweise die Reifen wechselnměnit pneumatiky postupně po nápravách

alledem: nach alledempo tom všem

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

bewerfen: den Freund mit Schneebällen bewerfenházet po kamarádovi sněhové koule

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

Dutzend: in/zu Dutzendenpo tuctech

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

eiskalt: přen. j-m wird eiskaltkomu je úzko/běhá mráz po zádech

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

erben: ein Grundstück von dem Onkel erbenzdědit pozemek po strýci

fahnden: nach Terroristen fahndenpátrat po teroristech

fassen: nach einem Glas fassensáhnout po sklenici