Hlavní obsah

durch

Předložka; s 4. pád

  1. přes, skrz území ap.durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska
  2. durch etw. (hindurch) čím dveřmi ap., skrz co otvor ap., naskrz čímdurch das Tor (hindurch) gehenprojít branoudie Zeitung durch einen Spalt (hindurch) schiebenprostrčit noviny škvírou
  3. po ulici, městě, lese ap., přes město ap.durch Bayern wandernputovat po Bavorskudurch die Straßen gehenchodit ulicemi
  4. čím vzduchem, bahnem, vodou ap.durch die Luft fliegenletět vzduchemdas Auto durch den Schlamm schiebentlačit auto bahnem
  5. Zeitangabe im Akk durch celý co den, rok ap.vyjadřuje celé časové období od začátku do konceden ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý dendie ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma
  6. čím, pomocí čeho
  7. kvůli, díky čemu, na základě čehoDurch das Wetter wurde die Straße unpassierbar.Kvůli počasí byla silnice nesjízdná.
  8. čím, prostřednictvím čehoetw. durch Bomben zerstörenzničit co bombamij-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

Příslovce

  1. užívá se jako zkratka pro mnohá slovesa s předponou durchDer Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.Lass mich mal durch =durchgehen.Nech mě projít.
  2. durch und durch skrz na skrz naprosto, zcelaIch bin durch und durch nass.Jsem promočený skrz na skrz., Jsem promoklý až na kůži.

Vyskytuje se v

durch: čím dveřmi ap., skrz co otvor ap., naskrz čímdurch etw. (hindurch)

durch sein: U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).Er/Sie ist bei mir unten durch.

Gaul: komu ruply nervyj-m geht der Gaul durch

gehen: Láska prochází žaludkem.Liebe geht durch den Magen.

hindurch: přes co, skrze co zeď ap.durch etw. hindurch

Kopf: chtít hlavou prorazit zeďmit dem Kopf durch die Wand wollen

Lappen: proklouznout (mezi prsty), uniknout komuj-m durch die Lappen gehen

Mangel: vzít (si) koho do parádyj-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmen

Schaden: Chybami se člověk učí.Durch Schaden wird man klug.

Schmutz: házet špínu na koho, vláčet koho špínouj-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehen

Schornstein: vypustit co komínemetw. Akk durch den Schornstein jagen

Strich: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

unten: rozházet si to u kohobei j-m unten durch sein

antreiben: pohánět turbínu pároueine Turbine durch Dampf antreiben

auszeichnen: poctít koho svou důvěrouj-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnen

enden: skonat sebevraždoudurch Selbstmord enden

öde: cestovat pustou krajinoudurch öde Landschaft reisen

quer: napříč zahradouquer durch den Garten

abschrecken: Nenechá se ničím odstrašit.Er lässt sich durch nichts abschrecken.

bestechen: okouzlit svým šarmemdurch seinen Charme bestechen

beziehen: odebírat noviny poštoueine Zeitung durch die Post beziehen

darüber: Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

durchfahren: projet bránoudurch ein Tor durchfahren

Durchfahrt: průjezd tunelemDurchfahrt durch den Tunnel

durchfliegen: Kámen proletěl (okenní) tabulí.Ein Stein flog (durch die Scheibe) durch.

durchgehen: Prošel dveřmi.Er ist durch die Tür durchgegangen.

durchkämpfen: Konečně jsem se probojovala davem k východu.Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.

durchreisen: Římem jsme jen projeli. bez zastaveníWir sind durch Rom nur durchgereist.

durchschauen: Podíval se kukátkem.Er hat durch ein Guckloch durchgeschaut.

durchschlagen: Sušené ovoce ho projímá.Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.

durchschwimmen: Loď proplula zdymadlem.Das Schiff schwamm durch eine Schleuse durch.

durchstoßen: Prorazil tyčí vrstvu ledu.Er hat die Stange durch die Eisdecke durchgestoßen.

eigen: Vždy prosazuje svůj názor.Er setzt immer eigene Meinung durch.

entlasten: odlehčit silničnímu provozu výstavbou železniceden Straßenverkehr durch den Ausbau der Eisenbahn entlasten

ergeben: 60 děleno 4 je 15.60 geteilt durch 4 ergibt 15.

führen: provést návštěvníky zámkemBesucher durch das Schloss führen

Führer: průvodce Berlínemein Führer durch Berlin

gewinnen: Dům získal novými okny.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.

hereinziehen: Otevřenými dveřmi (sem) táhne.Es zieht durch die geöffnete Tür herein.

hervorrufen: Tuto nemoc vyvolává virus.Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.

irreleiten: nechat se oklamat špatným dojmemsich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassen

irren: toulat se bez cíle krajinouziellos durch die Gegend irren

jagen: hnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem městamit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagen

kommen: Jede ten vlak přes Mannheim?Kommt der Zug durch Mannheim?

linsen: špehovat klíčovou dírkoudurch das Schlüsselloch linsen

Meldung: nechat projít zprávu tiskemdie Meldung durch die Presse gehen lassen

Menge: proplést se davemdurch die Menge gehen

Nase: dýchat nosemdurch die Nase atmen

Opfer: pokusit se smířit si boha obětíGott durch ein Opfer zu versöhnen versuchen

Regen: utíkat deštěmdurch den Regen laufen

rosa: dívat se na svět růžovými brýlemihovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehen

rumpeln: Vůz se kodrcá městem.Der Wagen rumpelt durch die Stadt.

saugen: nasávat slámkoudurch einen Strohhalm saugen

schlüpfen: proklouznout plotemdurch den Zaun schlüpfen

schrecken: vyplašit zvěř výstřelydas Wild durch Schüsse schrecken

schulen: cvičit paměť memorovánímdurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulen

schweifen: toulat se parkemdurch den Park schweifen

stärken: posilnit se panákemsich durch einen/mit einem Schnaps stärken

strahlen: Světlo svítí skrz membránu.Das Licht strahlt durch eine Membrane.

übertragen: Malárie se přenáší bodnutím hmyzu.Malaria wird durch Insektenstiche übertragen.

verbinden: spojit dva vodní toky kanálemzwei Gewässer durch einen Kanal verbinden

verformen: Dřevo se vlhkem deformovalo.Das Holz hat sich durch die Nässe verformt.

verlieren: Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.

vertreiben: Zaháním smutek prací.Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.

halt: Stát! Tudy dále nemůžete!Halt! Hier können sie nicht durch!

zázrak: jako zázrakemwunderbarerweise, wie durch ein Wunder

bažina: brodit se bažinoudurch einen Sumpf waten

Brille: dívat se na co růžovými brýlemietw. Akk durch eine/die rosarote Brille sehen

belhat (se): Belhal se po pokoji.Er ist durchs Zimmer gehumpelt.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

brodit se: brodit se bahnemdurch den Schlamm stapfen

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

dělitelný: číslo dělitelné šestieine durch sechs teilbare Zahl

krytý: být krytý hypotékoudurch eine Hypothek gedeckt sein

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

loudat se: loudat se ulicemidurch die Straßen schlendern

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

množit se: Buňky se množí dělením.Die Zellen vermehren sich durch Teilung.

močál: brodit se močálemdurch einen Sumpf waten

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

naskrz: prosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obrážet: obrážet noční podnikyeinen Bummel durch die Nachtlokale machen

odhad: stanovit co odhademetw. durch die Schätzung festlegen

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

ohromit: Ohromila ho svými znalostmi.Sie erstaunte ihn durch ihre Kenntnisse.

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

okouzlit: Okouzlila ho svou krásou.Sie bezauberte ihn durch ihre Schönheit.

otupělý: být otupělý neštěstímdurch das Unglück benommen sein

plížit se: Vojáci se plížili bahnem.Die Soldaten robbten durch den Schlamm.

po: chodit po políchdurch die Felder streifen

podložit: podložit výdaje účtenkamiAusgaben durch Quittungen belegen

pohoršit si: Změnou zaměstnání si pohoršil.Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.

popravit: popravit vraha na elektrickém křesleden Mörder durch den/auf dem elektrischen Stuhl hinrichten

potáhnout: potáhnout nosemdurch die Nase schniefen

poutat: Byl poután slibem.Er war durch ein Versprechen gebunden.

probít: probít si cestu davemsich den Weg durch die Menge bahnen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.

prohnat: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

proletět: proletět mraky(durch) die Wolken durchfliegen

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prolít: prolít čaj sítkemden Tee durch ein Sieb durchgießen

propečený: Maso je už propečené.Das Fleisch ist bereits durch.

proplout: proplout kontrolousich durch die Kontrolle schwindeln

propojit: propojit místnosti chodboudie Zimmer durch einen Flur verbinden

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

prosypat: prosypat ovoce cukremdas Obst durch und durch mit Zucker bestreuen

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

protéct: Voda protekla stropem.Das Wasser drang durch die Decke.

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

provést: provést cizince po městěden Ausländer durch die Stadt führen

průřez: průřez tvorbou kohoder Querschnitt durch j-s Schöpfung

průtok: průtok krve tkáníder Blutdurchfluss durch das Gewebe

přebrodit se: Přebrodil se přes řeku.Er ist durch den Fluss durchgewatet.

přecedit: Přecedila polévku.Sie seihte die Suppe durch.

přelít: přelít co přes sítkoetw. durch ein Sieb (durch)gießen

přes, přese: chodit do ložnice přes kuchyňins Schlafzimmer durch die Küche gehen

převalit se: Vlna násilí se převalila městem.Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.

pulzovat: Krev pulzuje v žilách.Das Blut pulsiert durch die Adern.

razit: Razil jsem si cestu sněhem.Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.

rojit se: přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

roztahovat se: Kovy se teplem roztahují.Die Metalle dehnen sich durch die Wärme (aus).

rupnout: Rupl u zkoušky.Er ist durch die Prüfung gesegelt.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

sacharin: nahradit cukr sacharinemZucker durch Saccharin ersetzen

shoda: shodou náhoddurch Zufall, zufällig

skrz: projít skrz lesdurch den Wald gehen

slučovat se: Rodiny se slučují sňatky.Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.

spoutat: spoutat koho předpisyj-n durch Vorschriften beengen

svět: cestovat po světědurch die Welt reisen

širý: bloudit širým světemdurch die weite Welt bummeln

šťastný: šťastnou náhodoudurch einen glücklichen Zufall

tápat: tápat potmě chodboudurch den Flur im Dunkeln tappen

termovize: stanovení úniku tepla termovizídie Feststellung der Wärmeemission durch Thermografie