Hlavní obsah

schulen

Sloveso

  1. školit, cvičit, vzdělávatj-n politisch schulenškolit koho politickydurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním
  2. cvičit, drezírovat zvíře

Vyskytuje se v

Schule: bei j-m in die Schule gehenjít do učení ke komu

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

aus: Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

Schule: zur/in die Schule gehenjít/chodit do školy

Schule: von der Schule verwiesen werdenbýt vyloučený ze školy

Schule: die Schule schwänzenchodit za školu

Schule: die Schule RembrandtsRembrandtova škola

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

škola: chodit za školudie Schule schwänzen

flákat: flákat školudie Schule schwänzen

chodit: chodit do školyin die Schule gehen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

jít: jít do školyin die Schule gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

odchod: Zvažuje odchod ze školy.Er erwägt den Abgang von der Schule.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

pádit: pádit do školyin die Schule stürmen

patron: patron školyder Schirmherr der Schule

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

škola: vyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisen

školit: školit pracovníkyMitarbeiter schulen

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vycvičit: vycvičit (si) paměťdas Gedächtnis schulen

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vylít: Vylili ho ze školy.Er wurde von der Schule geschmissen.

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

vyškolit: vyškolit personálPersonal schulen

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen