Hlavní obsah

Schule

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. škola institucezur/in die Schule gehenjít/chodit do školyvon der Schule verwiesen werdenbýt vyloučený ze školy
  2. škola, vyučovánídie Schule schwänzenchodit za školu
  3. škola, směr umělecký, vědeckýdie Schule RembrandtsRembrandtova škola
  4. lesní školka

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. bei j-m in die Schule gehen jít do učení ke komu

Vyskytuje se v

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

aus: Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

schulen: durch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

škola: chodit za školudie Schule schwänzen

flákat: flákat školudie Schule schwänzen

chodit: chodit do školyin die Schule gehen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

jít: jít do školyin die Schule gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

odchod: Zvažuje odchod ze školy.Er erwägt den Abgang von der Schule.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

pádit: pádit do školyin die Schule stürmen

patron: patron školyder Schirmherr der Schule

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

škola: vyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisen

školit: školit pracovníkyMitarbeiter schulen

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vycvičit: vycvičit (si) paměťdas Gedächtnis schulen

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vylít: Vylili ho ze školy.Er wurde von der Schule geschmissen.

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

vyškolit: vyškolit personálPersonal schulen

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen