Hlavní obsah

besuchen

Sloveso

  1. navštívit přátele ap.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.
  2. navštívit pracovně
  3. navštívit výstavu ap., jít do divadla, kostela ap.eine Ausstellung besuchennavštívit výstavuden Gottesdienst besuchenjít na bohoslužbu
  4. etw. Akk chodit kam do školy ap., navštěvovat co kurz ap.die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

Vyskytuje se v

fleißig: etw. fleißig besuchenvytrvale navštěvovat co

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

abstatten: j-m einen Besuch abstattennavštívit koho

beehren: j-n mit seinem Besuch beehrenpoctít koho návštěvou

Besuch: bei j-m zu/auf Besuch seinbýt na návštěvě u koho

Besuch: zu j-m zu Besuch kommenpřijít ke komu na návštěvu

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

Galerie: eine Galerie besuchennavštívit galerii

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

machen: einen Besuch bei j-m machennavštívit koho

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Vorlesung: Vorlesungen bei Professor Meier besuchennavštěvovat přednášky profesora Meiera

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

četnost: četnost návštěvdie Häufigkeit der Besuche

formální: vykonat formální návštěvu koho, u kohoj-m einen formellen Besuch abstatten

internista: navštívit internistueinen Internisten besuchen

každodenně: každodenně navštěvovat koho/coj-n/etw. täglich besuchen

muzeum: návštěva muzeader Besuch eines Museums

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

najindy: odložit návštěvu najindyden Besuch auf ein andermal verschieben

návštěva: milá návštěvanetter Besuch

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

přednáška: navštěvovat přednáškydie Vorlesungen besuchen

přijmout: přijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen

přilít: přilít návštěvě čajdem Besuch Tee nachgießen

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

taneční: chodit do tanečníchdie Tanzstunden besuchen

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

uvítat: uvítat návštěvu na letištiden Besuch am Flughafen empfangen

návštěva: oplatit návštěvueinen Besuch erwidern, einen Gegenbesuch machen

návštěva: přijít na návštěvu ke komuzu j-m zu Besuch kommen

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!