Hlavní obsah

Besuch

Vyskytuje se v

fleißig: etw. fleißig besuchenvytrvale navštěvovat co

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

abstatten: j-m einen Besuch abstattennavštívit koho

beehren: j-n mit seinem Besuch beehrenpoctít koho návštěvou

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

besuchen: eine Ausstellung besuchennavštívit výstavu

besuchen: den Gottesdienst besuchenjít na bohoslužbu

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

Galerie: eine Galerie besuchennavštívit galerii

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

machen: einen Besuch bei j-m machennavštívit koho

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Vorlesung: Vorlesungen bei Professor Meier besuchennavštěvovat přednášky profesora Meiera

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

četnost: četnost návštěvdie Häufigkeit der Besuche

formální: vykonat formální návštěvu koho, u kohoj-m einen formellen Besuch abstatten

internista: navštívit internistueinen Internisten besuchen

každodenně: každodenně navštěvovat koho/coj-n/etw. täglich besuchen

muzeum: návštěva muzeader Besuch eines Museums

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

najindy: odložit návštěvu najindyden Besuch auf ein andermal verschieben

návštěva: milá návštěvanetter Besuch

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

přednáška: navštěvovat přednáškydie Vorlesungen besuchen

přijmout: přijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen

přilít: přilít návštěvě čajdem Besuch Tee nachgießen

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

taneční: chodit do tanečníchdie Tanzstunden besuchen

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

uvítat: uvítat návštěvu na letištiden Besuch am Flughafen empfangen

návštěva: oplatit návštěvueinen Besuch erwidern, einen Gegenbesuch machen

návštěva: přijít na návštěvu ke komuzu j-m zu Besuch kommen

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!