Hlavní obsah

Besuch

Vyskytuje se v

fleißig: etw. fleißig besuchenvytrvale navštěvovat co

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

abstatten: j-m einen Besuch abstattennavštívit koho

beehren: j-n mit seinem Besuch beehrenpoctít koho návštěvou

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

Galerie: eine Galerie besuchennavštívit galerii

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

machen: einen Besuch bei j-m machennavštívit koho

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Vorlesung: Vorlesungen bei Professor Meier besuchennavštěvovat přednášky profesora Meiera

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

četnost: die Häufigkeit der Besuchečetnost návštěv

formální: j-m einen formellen Besuch abstattenvykonat formální návštěvu koho, u koho

internista: einen Internisten besuchennavštívit internistu

každodenně: j-n/etw. täglich besuchenkaždodenně navštěvovat koho/co

muzeum: der Besuch eines Museumsnávštěva muzea

načas: j-n/etw. auf kurze Zeit besuchennačas navštívit koho/co

najindy: den Besuch auf ein andermal verschiebenodložit návštěvu najindy

návštěva: netter Besuchmilá návštěva

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

přednáška: die Vorlesungen besuchennavštěvovat přednášky

přijmout: den Besuch herzlich empfangenpřijmout návštěvu srdečně

přilít: dem Besuch Tee nachgießenpřilít návštěvě čaj

škola: die Schule besuchen, zur Schule gehenchodit do školy

taneční: die Tanzstunden besuchenchodit do tanečních

třída: die achte Klasse besuchenchodit do osmé třídy

uvítat: den Besuch am Flughafen empfangenuvítat návštěvu na letišti

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

Besuch: bei j-m zu/auf Besuch seinbýt na návštěvě u koho