Hlavní obsah

Schule

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. škola institucezur/in die Schule gehenjít/chodit do školyvon der Schule verwiesen werdenbýt vyloučený ze školy
  2. škola, vyučovánídie Schule schwänzenchodit za školu
  3. škola, směr umělecký, vědeckýdie Schule RembrandtsRembrandtova škola
  4. lesní školka

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. bei j-m in die Schule gehen jít do učení ke komu

Vyskytuje se v

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

Schule: bei j-m in die Schule gehenjít do učení ke komu