Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (pojmenování) der Nameznát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennenkřestní/rodné jménoder Vorname/Geburtsnameekon. obchodní jménoder Handelsname
  2. (skloňované slovo) das Nomen, der Namepřídavné jménodas Eigenschaftswort/Adjektivpodstatné jménodas Hauptwort/Substantiv/Dingwort/Nennwort
  3. (pověst) der Name, der Rufmít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

Vyskytuje se v

přídavný: adjektivum das Adjektiv, das Eigenschaftswort, das Beiwortpřídavné jméno

dědic: der Namenserbedědic jména

dívčí: der Mädchennamedívčí jméno

hromadný: das Kollektivum/der Sammelnameling. podstatné jméno hromadné

iniciála, iniciálka: die Namensinitialeniniciály jména

krycí: der Decknamekrycí jméno

křestní: der Vornamekřestní jméno

místní: die Ortsnamenling. místní jména

podstatný: das Substantivling. podstatné jméno

rodný: der Geburtsnamerodné jméno

shoda: die Namensgleichheitshoda jmen

celý: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat celým jménem

falešný: j-m einen falschen Namen angebenudat komu falešné jméno

heslo: Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.Zadejte své uživatelské jméno a heslo.

hláskovat: seinen Namen buchstabierenhláskovat své jméno

jednat: in j-s Namen handelnjednat jménem koho

módní: modischer Namemódní jméno

můj, má, mé, moje: mein Namemé jméno

odesílatel: die Adresse/der Name des Absendersadresa/jméno odesílatele

odškrtnout: einen Namen in der Liste abhakenodškrtnout si v seznamu jméno

počeštit: den Namen tschechisierenling. počeštit jméno

pokřtít: den Sohn auf den Namen Johann taufenpokřtít syna jménem Jan

poplést: die Namen verwechselnpoplést si jména

pošramotit: dem Firmennamen schadenpošramotit jméno firmy

poznačit: die Namen in der Liste markierenpoznačit jména v seznamu

přeslechnout: Ich habe Ihren Namen überhört.Přeslechl jsem vaše jméno.

špinit: j-s Namen beschmutzenšpinit čí jméno

ubýt: Von der Liste sind einige Namen verschwunden.Ze seznamu ubylo několik jmen.

uvést: seinen Namen angebenuvést své jméno

zaměnit: die Namen verwechselnzaměnit jména

zapomenout: den Namen/die Adresse vergessenzapomenout jméno/adresu

zhanobit: j-s guten Namen schändenzhanobit dobré jméno koho

změna: der Namen(s)wechsel, die Namenänderungzměna jména

zostudit: j-s Name schmähenzostudit jméno koho

věc: das Kind beim rechten Namen nennennazývat věci pravými jmény

zákon: im Namen des Gesetzesjménem zákona

namens: aus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammenpocházet z malého města jménem Feldkirch

abhaken: die Namen in einer Liste abhakenodškrtnout jména na seznamu

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

einordnen: die Namen alphabetisch in die Kartei einordnenzařadit jména abecedně do kartotéky

einschreiben: seinen Namen in die Liste einschreibenzapsat své jméno do seznamu

Name: seinen Namen angebenuvést své jméno

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

taufen: das Kind auf den Namen Michael taufenpokřtít dítě jménem Michael

tragen: seinen Namen tragennést jeho jméno

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

jméno: der Vorname/Geburtsnamekřestní/rodné jméno