Hlavní obsah

Name

Vyskytuje se v

Kind: nazývat věci pravým jménemdas Kind beim (rechten) Namen nennen

Name: nazývat co (pravým) jménemetw. Akk beim Namen nennen

Teufel: U sta hromů!In drei Teufels Namen!

abhaken: odškrtnout jména na seznamudie Namen in einer Liste abhaken

Angabe: udání jména a bydlištěAngabe des Namens und des Wohnortes

Annahme: přijetí jiného jménadie Annahme eines anderen Namens

aussprechen: Jeho jméno se těžko vyslovuje.Sein Name spricht sich schwer aus.

einordnen: zařadit jména abecedně do kartotékydie Namen alphabetisch in die Kartei einordnen

einschreiben: zapsat své jméno do seznamuseinen Namen in die Liste einschreiben

schänden: hanobit jméno rodinyden Namen der Familie schänden

taufen: pokřtít dítě jménem Michaeldas Kind auf den Namen Michael taufen

tragen: nést jeho jménoseinen Namen tragen

unterschreiben: podepsat se celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

celý: podepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

hláskovat: hláskovat své jménoseinen Namen buchstabieren

jednat: jednat jménem kohoin j-s Namen handeln

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

módní: módní jménomodischer Name

můj, má, mé, moje: mé jménomein Name

odesílatel: adresa/jméno odesílateledie Adresse/der Name des Absenders

odškrtnout: odškrtnout si v seznamu jménoeinen Namen in der Liste abhaken

počeštit: ling. počeštit jménoden Namen tschechisieren

pokřtít: pokřtít syna jménem Janden Sohn auf den Namen Johann taufen

poplést: poplést si jménadie Namen verwechseln

poznačit: poznačit jména v seznamudie Namen in der Liste markieren

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Ich habe Ihren Namen überhört.

příhodný: vybrat příhodný název pro coden passenden Namen für etw. aussuchen

případný: případný názevpassender Name

špinit: špinit čí jménoj-s Namen beschmutzen

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

uvést: uvést své jménoseinen Namen angeben

zaměnit: zaměnit jménadie Namen verwechseln

zapomenout: zapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

zostudit: zostudit jméno kohoj-s Name schmähen

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen

zákon: jménem zákonaim Namen des Gesetzes

Gott: budiž, pro mě za mě, spánembohemin Gottes Namen