Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) das Gesetzschválit/zrušit zákonein Gesetz verabschieden/aufhebenporušení zákonader Verstoß gegen das Gesetz, die Verletzung des Gesetzessbírka zákonůdie Gesetz(es)sammlungnávrh zákonader Gesetzentwurf
  2. (vědecký princip)Murphyho zákonyMurphys Gesetzefyz. gravitační zákondas Gravitationsgesetzfyz. Archimédův zákonArchimedisches Prinzipmravní zákondas Moralgesetzboží zákonyGesetze Gottes
  3. (umělecké tvorby ap.) das Gesetz, die Regel, das Prinzip
  4. (Bible) das TestamentStarý zákonAltes Testament

Vyskytuje se v

azylový: azylový zákondas Asylgesetz

dědic: práv. dědic ze zákonagesetzlicher Erbe

dodatek: dodatek k zákonuder Gesetzzusatz

džungle: zákon džungledas Gesetz des Dschungels

interrupční: interrupční zákondas Abtreibungsgesetz

mezera: práv. mezery v zákonudie Lücken im Gesetz/Gesetzeslücken

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

nárok: práv. nárok ze zákonaein gesetzmäßiger Anspruch

protidumpingový: protidumpingový zákondas Antidumpinggesetz

protikorupční: protikorupční zákondas Antikorruptionsgesetz

protikuřácký: protikuřácký zákondas Anti-Tabak-Gesetz, das Anti-Raucher-Gesetz

přestupkový: práv. přestupkový zákondas Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

starý: círk. Starý zákonAltes Testament

vysokoškolský: vysokoškolský zákondas Hochschulgesetz

ctít: ctít zákonyGesetze achten

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

chystaný: chystaný zákonvorbereitetes Gesetz

kontroverzní: kontroverzní zákonein kontroverses Gesetz

kostnatý: kostnaté zákonystarre Gesetze

morálka: zákony morálkydie Moralgesetze

mravní: mravní zákondas Moralgesetz

novela: přijmout novelu zákonaeine Gesetzesnovelle aufnehmen

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

rámec: v rámci zákonaim Rahmen des Gesetzes

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vydat: vydat zákonein Gesetz erlassen

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

psaný: být nepsaným zákonemein ungeschriebenes Gesetz sein

achten: dbát zákonůdie Gesetze achten

befolgen: řídit se zákonyGesetze befolgen

jenseits: být mimo zákonjenseits des Gesetzes sein

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

beachten: respektovat zákonyGesetze beachten

Berufung: s odvoláním na zákonunter Berufung auf das Gesetz

Geltung: platnost přírodních zákonůGeltung der Naturgesetze

Gesetz: Zákon nabývá/pozbývá platnosti.Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.

ungeschrieben: nepsaný zákonein ungeschriebenes Gesetz

unterbinden: zamezit zneužití zákonaden Missbrauch eines Gesetzes unterbinden

vergehen: provinit se proti zákonusich gegen das Gesetz vergehen

zákon: sbírka zákonůdie Gesetz(es)sammlung