Hlavní obsah

podobně

Příslovce

Vyskytuje se v

podobný: dem Vater ähnlich seinbýt podobný otci

se, si: Sie sind einander sehr ähnlich.Jsou si velmi podobní.

významově: bedeutungsähnliche Wörtervýznamově podobná slova

vlas: j-m/etw. aufs Haar gleichenbýt komu/čemu na vlas podobný

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

podobně: sich ähnlich ankleidenpodobně se oblékat