Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) dassDoufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.
  2. (protože) da, denn, weilŽe se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.
  3. hovor.(důvod k otázce) dassCo se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?
  4. (jako) als obDělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.
  5. (po příslovečném výraze) dass

Částice

  1. hovor.(vybídnutí k souhlasu) nicht wahr, oderTo je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?
  2. (pochybnost)užívá se tvarů konjunktivu IIŽe by to byl podvod?Könnte es ein Betrug sein?
  3. (pochvala) aber, ja
  4. hovor.(zesílení záporu) dassŽe by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

Vyskytuje se v

mínění: Jsem toho mínění, že...Ich bin der Meinung, dass...

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

rozdíl: s tím rozdílem, že ...mit dem Unterschied, dass ...

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

být: Že ti není hanba.Schämst du dich gar nicht?

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

díky: Zvítězil díky tomu, že...Er gewann dank dessen, dass...

div: Div že se neutopil.Er ist beinahe ertrunken.

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

domnívat se: Domníval se, že je doma.Er vermutete sie zu Hause.

evidentní: Je evidentní, že ...Es ist evident, dass ...

chápat: Chápu, že se tě to dotklo.Ich verstehe, dass es dich berührt hat.

jasan: Jasan že to zvládnu.Ich schaffe es bestimmt.

jasný: Je jasné, že...Es ist klar, dass...

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

jo: Dnes je středa, že jo?Heute ist Mittwoch, oder?

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

leda: Leda že by...Es sei denn, (dass)...

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

naivní: Bylo by naivní se domnívat, že ...Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...

namlouvat: Nenamlouvej si, že se ozve!Rede dir nicht ein, dass er anruft!

napadnout: Napadlo ho, že ...Es ist ihm eingefallen, dass ...

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.

nevěřit: Nevěřím, že se to podaří.Ich glaube nicht, dass es gelingt.

opomenout: Neopomenul zdůraznit, že...Er vergaß nicht zu betonen, dass...

pod, pode: pod podmínkou, žeunter der Bedingung, dass

podezření: mít/chovat podezření, že ...Verdacht schöpfen/hegen, dass...

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochyba: Není pochyb, že...Es besteht kein Zweifel, dass...

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

předeslat: Musím předeslat, že...Ich muss vorausschicken, dass ...

předsevzít si: Předsevzal si, že ...Er hat sich vorgenommen, dass ...

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přiklánět se: Přikláním se k názoru, že...Ich neige der Ansicht zu, dass...

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rád: Jsem rád, že ...Ich bin froh, dass ...

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...

sdělit: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

strachovat se: Strachuje se, že tam nepřijde včas.Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.

sugerovat si: Sugeruje si, že ho miluje.Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.

tolik: Závidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

trapný: Je mi trapné, že přicházím pozdě.Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

ubezpečit: Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

v, ve: v případě, žefalls

velmi: Jsem velmi rád, že...Ich bin sehr froh, dass ...

vyléčit se: Doufal, že se vyléčí.Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.

vyrušovat: Promiňte, že vyrušuji.Entschuldigung, dass ich störe.

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

vzkázat: Vzkázal mi, že přijde.Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.

zajímavý: Je zajímavé, že ...Es ist interessant, dass ...

zařeknout se: Zařekla se, že už nepromluví.Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.

zbořit se: Hrozilo, že se dům zboří.Das Haus drohte einzufallen.

zdát se: Zdá se, že na to zapomněl.Er scheint es zu vergessen.

zřejmý: Je zřejmé, že...Es ist offenkundig, dass...

že: To je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?

žrát: Žere ho, že to nedokázal.Es wurmt ihn, dass er das nicht geschafft hat.

chtít se: Že se ti chce.Dass du noch Lust hast.

absehen: nehledě na to, že...abgesehen davon, dass...

führen: dokázat, že...den Nachweis führen, dass...

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

unter: za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...unter der Bedingung, dass ...

wahr: ..., že?..., nicht wahr?

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

als: Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.

anbieten: Nabídl jsem se, že budu předčítat.Ich bot mich zum Vorlesen an.

annehmen: Předpokládejme, že ...Angenommen, dass ...

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

beichten: Musím ti svěřit, že ...Ich muss dir beichten, dass ...

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

bestehen: Rozdíl spočívá v tom, že ...Der Unterschied besteht darin, dass ...

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

denken: Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.

denn: Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Ehre: K jeho/její cti musím říci, že ...Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...

eingehen: Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

Ende: Cítil, že se blíží jeho konec.Er fühlte sein Ende nahen.

erlauben: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass...

erschließen: Z toho se dá vyvodit, že ...Daraus ist zu erschließen, dass ...

erweisen: Je dokázáno, že kouření je škodlivé.Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.

Fall: Pro případ, že...Für den Fall, dass...

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

folgern: Z toho lze vyvodit, že...Daraus lässt sich folgern, dass...

glauben: Domníval se, že toho muže zná.Er glaubte, den Mann zu kennen.

grauen: Děsí se toho, že bude sám.Er graut sich davor, allein zu sein.

hierdurch: Tímto vám sdělujeme, že...Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...

hoffen: Doufám, že bude zítra hezké počasí.Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

leidtun: Je mi líto, že dnes nepřijde.Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.

leugnen: Nedá se popřít, že...Es ist nicht zu leugnen, dass...

Meinung: být (toho) názoru, že...der Meinung sein, dass...

mitkriegen: Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?

mögen: Je možné, že...Es mag schon sein, dass...

nachtragen: Je třeba ještě dodat, že...Nachzutragen wäre noch, dass ...

Rede: Říká se, že...Es geht die Rede, dass...

riechen: Je cítit, že pil kořalku.Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.

rühmen: Jsem pyšný, že mohu říci, že...Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

so: Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.

solcherart: Styděl se tak, že...Er schämte sich solcherart, dass...

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

Stimme: Můj vnitřní hlas mi říká, že...Eine innere Stimme sagt mir, dass...

vermuten: Má se za to, že...Es ist zu vermuten, dass...

versagen: Hrozí, že mu selže srdce.Sein Herz droht zu versagen.

vornehmen: Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören.

wenig: Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.

Wunder: Není divu, že...Es ist kein Wunder, dass...

zugeben: Uznávám, že máš pravdu.Ich gebe zu, dass du recht hast.