Hlavní obsah

führen

Sloveso

 1. vést/vodit dítě přes cestu ap.einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku
 2. j-n durch etw. provést koho čím turisty ap.Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem
 3. (za)vést, doprovodit přítelkyni do kina ap.
 4. sich führen chovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.
 5. řídit, vést podnik ap.
 6. vést, být ve vedení na body, o skóre ap.
 7. (při)vést policii na stopu ap.
 8. úř.řídit motocykl ap.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.
 9. nosit (u sebe), mít (u sebe) doklady, zbraň ap.
 10. vést, přivádět elektřinu ap., přinášet
 11. vést, říditčasto se užívá spolu s podstatným jménem k vyjádření slovesa opisemein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovorKrieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemuden Nachweis führen, dass...dokázat, že...
 12. zu etw. vést k čemu způsob vlády k protestům ap.
 13. zu weit führen zacházet příliš daleko

Vyskytuje se v

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

fahren: sich fahrenřídit se o vozidle ap.

fahren: per Anhalter/Autostop fahrenjet/jezdit stopem

fahren: j-m in die Beine fahrenprojet kým až do morku kostí strach ap.

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

fahren: Fahr zur Hölle!Táhni k čertu!

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fahrt: j-n in Fahrt bringendostat koho do nálady

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

kommen: in Fahrt kommenrozjet se, rozparádit se

Parade: j-m in die Parade fahrenzavřít ústa, zmařit plány komu

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlitten: mit j-m Schlitten fahrenvozit se po kom

Wort: das Wort führenmít hlavní slovo

Wort: das große Wort haben/führenmít velké řeči

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Anhalter: per Anhalter fahrenjezdit stopem, stopovat

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Klage: bei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/co

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

Kurve: in die Kurve fahrenvjet do zatáčky

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

Rad: Rad fahrenjezdit na kole

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

zuschanden: ein Auto zuschanden fahrenzničit auto

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

Buch: Buch führenvést účetní knihu

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

fahren: mit dem Bus fahrenjet autobusem

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fahren: Rollschuh/Schlitten/Ski fahrenjezdit na kolečkových bruslích/sáňkovat/lyžovat

fahren: einen Skoda fahrenjezdit škodovkou

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své Mazdy a odjela.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.